નાગર વેલિયો રોપાવ - Nagar Veliyo Ropava - Gujarati

નાગર વેલિયો રોપાવ

નાગર વેલિયો રોપાવ તારા રાજમહેલોમાં
નાગર વેલિયો રોપાવ તારા રાજમહેલોમાં

રૂડાં માંડવડાં બંધાવ તારા રાજમહેલોમાં
રૂડાં માંડવડાં બંધાવ તારા રાજમહેલોમાં

નાગર વેલિયો રોપાવ તારા રાજમહેલોમાં

આંબલિયાની ડાળે, રૂડા સરવરિયાની પાળે
રાજા હિંચકે હિંચાવ તારા રાજમહેલોમાં

નાગર વેલિયો રોપાવ તારા રાજમહેલોમાં

ઠંડી હવા જો લાગે અમને અંગપીડાઓ જાગે
રૂડા વૈદડાં વસાવ તારા રાજમહેલોમાં

નાગર વેલિયો રોપાવ તારા રાજમહેલોમાં

કોયલડી જ્યાં બોલે પૂરા કાળજડાં કંઈ ડોલે
રાજા બંસરી બજાવ તારા રાજમહેલોમાં

નાગર વેલિયો રોપાવ તારા રાજમહેલોમાં
નાગર વેલિયો રોપાવ તારા રાજમહેલોમાં


नागर वेलियो रोपाव

नागर वेलियो रोपाव तारा राजमहेलोमां
नागर वेलियो रोपाव तारा राजमहेलोमां

रूडां मांडवडां बंधाव तारा राजमहेलोमां
रूडां मांडवडां बंधाव तारा राजमहेलोमां

नागर वेलियो रोपाव तारा राजमहेलोमां

आंबलियानी डाळे, रूडा सरवरियानी पाळे
राजा हिंचके हिंचाव तारा राजमहेलोमां

नागर वेलियो रोपाव तारा राजमहेलोमां

ठंडी हवा जो लागे अमने अंगपीडाओ जागे
रूडा वैदडां वसाव तारा राजमहेलोमां

नागर वेलियो रोपाव तारा राजमहेलोमां

कोयलडी ज्यां बोले पूरा काळजडां कंई डोले
राजा बंसरी बजाव तारा राजमहेलोमां

नागर वेलियो रोपाव तारा राजमहेलोमां
नागर वेलियो रोपाव तारा राजमहेलोमां


Nagar Veliyo Ropava

Nagar veliyo ropav tara rajamaheloman
Nagar veliyo ropav tara rajamaheloman

Rudan mandavadan bandhav tara rajamaheloman
Rudan mandavadan bandhav tara rajamaheloman

Nagar veliyo ropav tara rajamaheloman

Anbaliyani dale, ruda saravariyani pale
Raja hinchake hinchav tara rajamaheloman

Nagar veliyo ropav tara rajamaheloman

Thandi hava jo lage amane angapidao jage
Ruda vaidadan vasav tara rajamaheloman

Nagar veliyo ropav tara rajamaheloman

Koyaladi jyan bole pura kalajadan kani dole
Raja bansari bajav tara rajamaheloman

Nagar veliyo ropav tara rajamaheloman
Nagar veliyo ropav tara rajamaheloman


Nāgar veliyo ropāva

Nāgar veliyo ropāv tārā rājamahelomān
Nāgar veliyo ropāv tārā rājamahelomān

Rūḍān mānḍavaḍān bandhāv tārā rājamahelomān
Rūḍān mānḍavaḍān bandhāv tārā rājamahelomān

Nāgar veliyo ropāv tārā rājamahelomān

Ānbaliyānī ḍāḷe, rūḍā saravariyānī pāḷe
Rājā hinchake hinchāv tārā rājamahelomān

Nāgar veliyo ropāv tārā rājamahelomān

Ṭhanḍī havā jo lāge amane angapīḍāo jāge
Rūḍā vaidaḍān vasāv tārā rājamahelomān

Nāgar veliyo ropāv tārā rājamahelomān

Koyalaḍī jyān bole pūrā kāḷajaḍān kanī ḍole
Rājā bansarī bajāv tārā rājamahelomān

Nāgar veliyo ropāv tārā rājamahelomān
Nāgar veliyo ropāv tārā rājamahelomān


Source : સ્વરઃ અનુરાધા પૌડવાલ
રચનાઃ રસકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ
(જૂની રંગભૂમિના નાટક ‘સમુદ્રગુપ્ત’નું ગીત)