નહિ મેલું રે નંદજીના લાલ - Nahi Melun Re Nandajina Lala - Gujarati

નહિ મેલું રે નંદજીના લાલ

નહિ મેલું રે નંદજીના લાલ
છેડલો નહિ મેલું રે, નહિ મેલું રે

નહિ મેલું રે નંદજીના લાલ
છેડલો નહિ મેલું રે, નહિ મેલું રે

કે મને વહાલી લાગે છે તારી ચાલ
છેડલો નહિ મેલું રે, નહિ મેલું રે

કે મને વહાલી લાગે છે તારી ચાલ
છેડલો નહિ મેલું રે, નહિ મેલું રે

નહિ મેલું રે નંદજીના લાલ
છેડલો નહિ મેલું રે, નહિ મેલું રે

એ તારી છોગાળી પાઘડીને છેડલે
મારું મન મોહ્યું, એ મારું મન મોહ્યું!

એ તારી છોગાળી પાઘડીને છેડલે
મારું મન મોહ્યું, એ મારું મન મોહ્યું!

એ તારા ગંગા-જમનાને બેડલે રે
મેં તો ભાન ખોયું, મેં તો ભાન ખોયું!

એ તારા ગંગા-જમનાને બેડલે રે
મેં તો ભાન ખોયું, મેં તો ભાન ખોયું!

કાન ઠર્યા પ્રાણ-આધાર રે
છેડલો નહિ મેલું રે, નહિ મેલું રે

નહિ મેલું રે નંદજીના લાલ
છેડલો નહિ મેલું રે, નહિ મેલું રે

નહિ મેલું રે નંદજીના લાલ
છેડલો નહિ મેલું રે, નહિ મેલું રે

મેલો મેલો રે છબીલી મારો છેડલો
નહિ મેલું મને લાગ્યો તારો નેડલો
મેલો મેલો રે છબીલી મારો છેડલો
નહિ મેલું મને લાગ્યો તારો નેડલો

મારે જાવું છે જમુનાને ઘાટ
મારી લાડી જૂએ વાટ
માથે થાવા આવી રાત મેલો છેડલો
નહિ મેલું રે મને લાગ્યો તારો નેડલો

મારે જાવું છે જમુનાને ઘાટ
મારી લાડી જૂએ વાટ
માથે થાવા આવી રાત મેલો છેડલો
નહિ મેલું રે મને લાગ્યો તારો નેડલો

મેલો મેલો રે છબીલી મારો છેડલો
નહિ મેલું મને લાગ્યો તારો નેડલો
મેલો મેલો રે છબીલી મારો છેડલો
નહિ મેલું મને લાગ્યો તારો નેડલો


नहि मेलुं रे नंदजीना लाल

नहि मेलुं रे नंदजीना लाल
छेडलो नहि मेलुं रे, नहि मेलुं रे

नहि मेलुं रे नंदजीना लाल
छेडलो नहि मेलुं रे, नहि मेलुं रे

के मने वहाली लागे छे तारी चाल
छेडलो नहि मेलुं रे, नहि मेलुं रे

के मने वहाली लागे छे तारी चाल
छेडलो नहि मेलुं रे, नहि मेलुं रे

नहि मेलुं रे नंदजीना लाल
छेडलो नहि मेलुं रे, नहि मेलुं रे

ए तारी छोगाळी पाघडीने छेडले
मारुं मन मोह्युं, ए मारुं मन मोह्युं!

ए तारी छोगाळी पाघडीने छेडले
मारुं मन मोह्युं, ए मारुं मन मोह्युं!

ए तारा गंगा-जमनाने बेडले रे
में तो भान खोयुं, में तो भान खोयुं!

ए तारा गंगा-जमनाने बेडले रे
में तो भान खोयुं, में तो भान खोयुं!

कान ठर्या प्राण-आधार रे
छेडलो नहि मेलुं रे, नहि मेलुं रे

नहि मेलुं रे नंदजीना लाल
छेडलो नहि मेलुं रे, नहि मेलुं रे

नहि मेलुं रे नंदजीना लाल
छेडलो नहि मेलुं रे, नहि मेलुं रे

मेलो मेलो रे छबीली मारो छेडलो
नहि मेलुं मने लाग्यो तारो नेडलो
मेलो मेलो रे छबीली मारो छेडलो
नहि मेलुं मने लाग्यो तारो नेडलो

मारे जावुं छे जमुनाने घाट
मारी लाडी जूए वाट
माथे थावा आवी रात मेलो छेडलो
नहि मेलुं रे मने लाग्यो तारो नेडलो

मारे जावुं छे जमुनाने घाट
मारी लाडी जूए वाट
माथे थावा आवी रात मेलो छेडलो
नहि मेलुं रे मने लाग्यो तारो नेडलो

मेलो मेलो रे छबीली मारो छेडलो
नहि मेलुं मने लाग्यो तारो नेडलो
मेलो मेलो रे छबीली मारो छेडलो
नहि मेलुं मने लाग्यो तारो नेडलो


Nahi Melun Re Nandajina Lala

Nahi melun re nandajina lala
Chhedalo nahi melun re, nahi melun re

Nahi melun re nandajina lala
Chhedalo nahi melun re, nahi melun re

Ke mane vahali lage chhe tari chala
Chhedalo nahi melun re, nahi melun re

Ke mane vahali lage chhe tari chala
Chhedalo nahi melun re, nahi melun re

Nahi melun re nandajina lala
Chhedalo nahi melun re, nahi melun re

E tari chhogali paghadine chhedale
Marun man mohyun, e marun man mohyun!

E tari chhogali paghadine chhedale
Marun man mohyun, e marun man mohyun!

E tara ganga-jamanane bedale re
Men to bhan khoyun, men to bhan khoyun!

E tara ganga-jamanane bedale re
Men to bhan khoyun, men to bhan khoyun!

Kan tharya prana-adhar re
Chhedalo nahi melun re, nahi melun re

Nahi melun re nandajina lala
Chhedalo nahi melun re, nahi melun re

Nahi melun re nandajina lala
Chhedalo nahi melun re, nahi melun re

Melo melo re chhabili maro chhedalo
Nahi melun mane lagyo taro nedalo
Melo melo re chhabili maro chhedalo
Nahi melun mane lagyo taro nedalo

Mare javun chhe jamunane ghata
Mari ladi jue vata
Mathe thava avi rat melo chhedalo
Nahi melun re mane lagyo taro nedalo

Mare javun chhe jamunane ghata
Mari ladi jue vata
Mathe thava avi rat melo chhedalo
Nahi melun re mane lagyo taro nedalo

Melo melo re chhabili maro chhedalo
Nahi melun mane lagyo taro nedalo
Melo melo re chhabili maro chhedalo
Nahi melun mane lagyo taro nedalo


Nahi melun re nandajīnā lāla

Nahi melun re nandajīnā lāla
Chheḍalo nahi melun re, nahi melun re

Nahi melun re nandajīnā lāla
Chheḍalo nahi melun re, nahi melun re

Ke mane vahālī lāge chhe tārī chāla
Chheḍalo nahi melun re, nahi melun re

Ke mane vahālī lāge chhe tārī chāla
Chheḍalo nahi melun re, nahi melun re

Nahi melun re nandajīnā lāla
Chheḍalo nahi melun re, nahi melun re

E tārī chhogāḷī pāghaḍīne chheḍale
Mārun man mohyun, e mārun man mohyun!

E tārī chhogāḷī pāghaḍīne chheḍale
Mārun man mohyun, e mārun man mohyun!

E tārā gangā-jamanāne beḍale re
Men to bhān khoyun, men to bhān khoyun!

E tārā gangā-jamanāne beḍale re
Men to bhān khoyun, men to bhān khoyun!

Kān ṭharyā prāṇa-ādhār re
Chheḍalo nahi melun re, nahi melun re

Nahi melun re nandajīnā lāla
Chheḍalo nahi melun re, nahi melun re

Nahi melun re nandajīnā lāla
Chheḍalo nahi melun re, nahi melun re

Melo melo re chhabīlī māro chheḍalo
Nahi melun mane lāgyo tāro neḍalo
Melo melo re chhabīlī māro chheḍalo
Nahi melun mane lāgyo tāro neḍalo

Māre jāvun chhe jamunāne ghāṭa
Mārī lāḍī jūe vāṭa
Māthe thāvā āvī rāt melo chheḍalo
Nahi melun re mane lāgyo tāro neḍalo

Māre jāvun chhe jamunāne ghāṭa
Mārī lāḍī jūe vāṭa
Māthe thāvā āvī rāt melo chheḍalo
Nahi melun re mane lāgyo tāro neḍalo

Melo melo re chhabīlī māro chheḍalo
Nahi melun mane lāgyo tāro neḍalo
Melo melo re chhabīlī māro chheḍalo
Nahi melun mane lāgyo tāro neḍalo


Source : સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી અને સાથીદારો
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મનુની માસી (૧૯૫૨)