નહિ રાત વીતી! - Nahi Rat Viti! - Lyrics

નહિ રાત વીતી!

રખે પ્રવેશે મુજ ઓરડામાં કોઈ - વિચારી
મેં બંધ કીધાં અતિ કાળજીથી સૌ દ્વાર બારી.

ને કાળ વીત્યો બહુ, પામી હું તો સલામતિ પૂર્ણ. - ન જાણ્યું માત્ર
કે વિશ્વ આખું ત્યજી અંધકાર સહસ્ત્ર તેજે ઝળકંત દિવ્ય!

અંધારમાં કેવળ હું જ અંધ? … મુજ દ્વાર બંધ!
(કુમાર ૧૯૫૫)

-ગીતા પરીખ


Nahi Rat Viti!

Rakhe praveshe muj oradaman koi - vichari
Men bandha kidhan ati kalajithi sau dvar bari.

Ne kal vityo bahu, pami hun to salamati purna. - n janyun matra
Ke vishva akhun tyaji andhakar sahastra teje zalakanṭa divya!

Andharaman keval hun j andha? … Muj dvar bandha!
(kumar 1955)

-Git Parikha