નજરને કહી દો કે નિરખે ન એવું - Najarane Kahi Do Ke Nirakhe N Evun - Gujarati

નજરને કહી દો કે નિરખે ન એવું

ઘડી ઘૂંઘટ ઉઠાવો ને ઘડી ઘૂંઘટથી મુખ ઢાંકો
કરો દિલબર જે કરવું હોય તે પણ નજર મારા તરફ રાખો

નજરને કહી દો કે નિરખે ન એવું
નાહકનું દિલ કોઈનું પાગલ બને છે
અમથી જિગરમાં આંધી ચડે છે ને
આંખો બીચારી વાદળ બને છે

હો નજર ને કહી દો કે

મશહૂર છે મહોબ્બત તમારી ને
આપ પણ મશહૂર છો
અફસોસ કેવળ એટલો કે
છો તમે પણ દૂર છો

જોવું ને ખોવું એ મહોબ્બતનો ક્રમ છે
પાસે છે સાકી ને આગે સનમ છે
ઝૂરી ઝૂરી વેરાયા આંખોના આંસુ
ગૂંથાઈ પગની પાયલ બને છે

નજરને કહી દો કે નિરખે ન એવું
નાહકનું દિલ કોઈનું પાગલ બને છે

હો નજર ને કહી દો


नजरने कही दो के निरखे न एवुं

घडी घूंघट उठावो ने घडी घूंघटथी मुख ढांको
करो दिलबर जे करवुं होय ते पण नजर मारा तरफ राखो

नजरने कही दो के निरखे न एवुं
नाहकनुं दिल कोईनुं पागल बने छे
अमथी जिगरमां आंधी चडे छे ने
आंखो बीचारी वादळ बने छे

हो नजर ने कही दो के

मशहूर छे महोब्बत तमारी ने
आप पण मशहूर छो
अफसोस केवळ एटलो के
छो तमे पण दूर छो

जोवुं ने खोवुं ए महोब्बतनो क्रम छे
पासे छे साकी ने आगे सनम छे
झूरी झूरी वेराया आंखोना आंसु
गूंथाई पगनी पायल बने छे

नजरने कही दो के निरखे न एवुं
नाहकनुं दिल कोईनुं पागल बने छे

हो नजर ने कही दो


Najarane Kahi Do Ke Nirakhe N Evun

Ghadi ghunghat uthavo ne ghadi ghunghatathi mukh dhanko
Karo dilabar je karavun hoya te pan najar mara taraf rakho

Najarane kahi do ke nirakhe n evun
Nahakanun dil koinun pagal bane chhe
Amathi jigaraman andhi chade chhe ne
Ankho bichari vadal bane chhe

Ho najar ne kahi do ke

Mashahur chhe mahobbat tamari ne
Ap pan mashahur chho
Afasos keval etalo ke
Chho tame pan dur chho

Jovun ne khovun e mahobbatano kram chhe
Pase chhe saki ne age sanam chhe
Zuri zuri veraya ankhona ansu
Gunthai pagani payal bane chhe

Najarane kahi do ke nirakhe n evun
Nahakanun dil koinun pagal bane chhe

Ho najar ne kahi do


Najarane kahī do ke nirakhe n evun

Ghaḍī ghūnghaṭ uṭhāvo ne ghaḍī ghūnghaṭathī mukh ḍhānko
Karo dilabar je karavun hoya te paṇ najar mārā taraf rākho

Najarane kahī do ke nirakhe n evun
Nāhakanun dil koīnun pāgal bane chhe
Amathī jigaramān āndhī chaḍe chhe ne
Ānkho bīchārī vādaḷ bane chhe

Ho najar ne kahī do ke

Mashahūr chhe mahobbat tamārī ne
Āp paṇ mashahūr chho
Afasos kevaḷ eṭalo ke
Chho tame paṇ dūr chho

Jovun ne khovun e mahobbatano kram chhe
Pāse chhe sākī ne āge sanam chhe
Zūrī zūrī verāyā ānkhonā ānsu
Gūnthāī paganī pāyal bane chhe

Najarane kahī do ke nirakhe n evun
Nāhakanun dil koīnun pāgal bane chhe

Ho najar ne kahī do