નજરુંના વહેણ આમ વાળો - Najarunna Vahen Am Valo - Gujarati

નજરુંના વહેણ આમ વાળો

નજરુંના વહેણ આમ વાળો

ધસમસતું પૂર ક્યાંક આડે અટવાઈ જશે
રૂડી આ ભોમ મહીં ઢાળો
નજરુંના વહેણ આમ વાળો

દૂર દૂર દેખાતી લીલી નાઘેર જેમ
આવે કને ન કદી માયા
ટટળાવી રાન રાન લીરા ઉરાડશે
ને પીંખાશે રેશમની કાયા

સુધરે ના ભૂલ પછી રોકી લો આગમચ
તોફાની તોરનો ચાળો
નજરુંના વહેણ આમ વાળો

પ્રીતિની પાળ કને ઝંખનાની વાડીમાં
શમણાનો નાનો આવાસ
ગીત ગીત ફૂલ ફૂલ ઊડે છે રાત દિન
સૂર સૂર સૌરભ ચોપાસ

વ્હાલપના બોલનું માની આજ તમે
આગળ જવાનું અવ ટાળો
નજરુંના વહેણ આમ વાળો


नजरुंना वहेण आम वाळो

नजरुंना वहेण आम वाळो

धसमसतुं पूर क्यांक आडे अटवाई जशे
रूडी आ भोम महीं ढाळो
नजरुंना वहेण आम वाळो

दूर दूर देखाती लीली नाघेर जेम
आवे कने न कदी माया
टटळावी रान रान लीरा उराडशे
ने पींखाशे रेशमनी काया

सुधरे ना भूल पछी रोकी लो आगमच
तोफानी तोरनो चाळो
नजरुंना वहेण आम वाळो

प्रीतिनी पाळ कने झंखनानी वाडीमां
शमणानो नानो आवास
गीत गीत फूल फूल ऊडे छे रात दिन
सूर सूर सौरभ चोपास

व्हालपना बोलनुं मानी आज तमे
आगळ जवानुं अव टाळो
नजरुंना वहेण आम वाळो


Najarunna Vahen Am Valo

Najarunna vahen am valo

Dhasamasatun pur kyanka ade atavai jashe
rudi a bhom mahin dhalo
najarunna vahen am valo

Dur dur dekhati lili nagher jem
ave kane n kadi maya
Tatalavi ran ran lira uradashe
ne pinkhashe reshamani kaya

Sudhare na bhul pachhi roki lo agamach
tofani torano chalo
najarunna vahen am valo

Pritini pal kane zankhanani vadiman
shamanano nano avasa
Git git ful ful ude chhe rat din
sur sur saurabh chopasa

Vhalapana bolanun mani aj tame
agal javanun av talo
najarunna vahen am valo


Najarunnā vaheṇ ām vāḷo

Najarunnā vaheṇ ām vāḷo

Dhasamasatun pūr kyānka āḍe aṭavāī jashe
rūḍī ā bhom mahīn ḍhāḷo
najarunnā vaheṇ ām vāḷo

Dūr dūr dekhātī līlī nāgher jem
āve kane n kadī māyā
Ṭaṭaḷāvī rān rān līrā urāḍashe
ne pīnkhāshe reshamanī kāyā

Sudhare nā bhūl pachhī rokī lo āgamach
tofānī torano chāḷo
najarunnā vaheṇ ām vāḷo

Prītinī pāḷ kane zankhanānī vāḍīmān
shamaṇāno nāno āvāsa
Gīt gīt fūl fūl ūḍe chhe rāt din
sūr sūr saurabh chopāsa

Vhālapanā bolanun mānī āj tame
āgaḷ javānun av ṭāḷo
najarunnā vaheṇ ām vāḷo


Source : સુધીર દેસાઈ