નામ તમારું લખ્યું હજી ત્યાં - Nam Tamarun Lakhyun Haji Tyan - Gujarati

નામ તમારું લખ્યું હજી ત્યાં

નામ તમારું લખ્યું હજી ત્યાં આંસુ આવ્યાં આગળ
ઝળઝળિયાંની ઝાંખપ વચ્ચે લખીએ ક્યાંથી કાગળ

સુખની ઘટના લખું તમોને ત્યાં દુ:ખ કલમને રોકે
દુ:ખની ઘટના લખવા જાઉ ત્યાં હૈયું હાથને રોકે

છેકાછેકી કરતાં કરતાં પૂરો થયો આ કાગળ
નામ તમારું લખ્યું હજી ત્યાં આંસુ આવ્યાં આગળ

અમે તમારાં અરમાનોને ઉમંગથી શણગાર્યા
અમે તમારાં સપનાંઓને અંધારે અજવાળ્યાં

તોય તમારી ઈચ્છા મુજથી દોડે આગળ આગળ
ઝળઝળિયાંની ઝાંખપ વચ્ચે લખીએ ક્યાંથી કાગળ


नाम तमारुं लख्युं हजी त्यां

नाम तमारुं लख्युं हजी त्यां आंसु आव्यां आगळ
झळझळियांनी झांखप वच्चे लखीए क्यांथी कागळ

सुखनी घटना लखुं तमोने त्यां दु:ख कलमने रोके
दु:खनी घटना लखवा जाउ त्यां हैयुं हाथने रोके

छेकाछेकी करतां करतां पूरो थयो आ कागळ
नाम तमारुं लख्युं हजी त्यां आंसु आव्यां आगळ

अमे तमारां अरमानोने उमंगथी शणगार्या
अमे तमारां सपनांओने अंधारे अजवाळ्यां

तोय तमारी ईच्छा मुजथी दोडे आगळ आगळ
झळझळियांनी झांखप वच्चे लखीए क्यांथी कागळ


Nam Tamarun Lakhyun Haji Tyan

Nam tamarun lakhyun haji tyan ansu avyan agala
Zalazaliyanni zankhap vachche lakhie kyanthi kagala

Sukhani ghatana lakhun tamone tyan du:kh kalamane roke
Du:khani ghatana lakhava jau tyan haiyun hathane roke

Chhekachheki karatan karatan puro thayo a kagala
Nam tamarun lakhyun haji tyan ansu avyan agala

Ame tamaran aramanone umangathi shanagarya
Ame tamaran sapananone andhare ajavalyan

Toya tamari ichchha mujathi dode agal agala
Zalazaliyanni zankhap vachche lakhie kyanthi kagala


Nām tamārun lakhyun hajī tyān

Nām tamārun lakhyun hajī tyān ānsu āvyān āgaḷa
Zaḷazaḷiyānnī zānkhap vachche lakhīe kyānthī kāgaḷa

Sukhanī ghaṭanā lakhun tamone tyān du:kh kalamane roke
Du:khanī ghaṭanā lakhavā jāu tyān haiyun hāthane roke

Chhekāchhekī karatān karatān pūro thayo ā kāgaḷa
Nām tamārun lakhyun hajī tyān ānsu āvyān āgaḷa

Ame tamārān aramānone umangathī shaṇagāryā
Ame tamārān sapanānone andhāre ajavāḷyān

Toya tamārī īchchhā mujathī doḍe āgaḷ āgaḷa
Zaḷazaḷiyānnī zānkhap vachche lakhīe kyānthī kāgaḷa


Source : સ્વરઃ હંસા દવે
ગીતઃ મેઘજી દોઢેચા ‘મેઘબિંદુ’
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય