નમીએ તુજને વારંવાર - Namīe Tujane Vāranvāra - Lyrics

નમીએ તુજને વારંવાર

પરોઢિયે પંખી જાગીને ગાતાં મીઠાં તારાં ગાન
પરોઢિયે મંદિર મસ્જિદમાં ધરતાં લોકો તારું ધ્યાન

તું ધરતીમાં તું છે નભમાં સાગર મહી વસે છે તું
ચાંદા સૂરજમાંયે તું છે ફુલો મહીં હસે છે તું

હરતાં ફરતાં કે નીંદરમાં રાતે દિવસે સાંજ સવાર
તારો અમને સાથ સદાયે તું છે સૌનો રક્ષણહાર

દેવ બનાવી દુનિયા છે તેં તારો છે સૌને આધાર
તું છે સૌનો સૌ તારાં છે નમીએ તુજને વારંવાર


Namīe Tujane Vāranvāra

Paroḍhiye pankhī jāgīne gātān mīṭhān tārān gāna
Paroḍhiye mandir masjidamān dharatān loko tārun dhyāna

Tun dharatīmān tun chhe nabhamān sāgar mahī vase chhe tun
Chāndā sūrajamānye tun chhe fulo mahīn hase chhe tun

Haratān faratān ke nīndaramān rāte divase sānja savāra
Tāro amane sāth sadāye tun chhe sauno rakṣhaṇahāra

Dev banāvī duniyā chhe ten tāro chhe saune ādhāra
Tun chhe sauno sau tārān chhe namīe tujane vāranvāra

Source: Mavjibhai