નાના સસલાં - Nānā Sasalān - Lyrics

નાના સસલાં

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં
વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

કૂણાં તરણાં ખાતાં રે, દોડી દોડી જાતાં રે
ડગમગ ડગમગ જોતાં રે કેવાં સસલાં
વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં
વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

રેશમ જેવા સુંવાળા, ગોરા ગોરા રૂપાળા
ધીમે કૂદકાં મારે રે નાના સસલાં
વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં
વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

ધીંગામસ્તી કરતાં રે, બાથંબાથી કરતાં રે
રમ્મત ગમ્મત કરતાં રે નાના સસલાં
વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં
વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં


Nānā Sasalān

Ṭīkaṭīk ṭīkaṭīk chāle sasalān
Vhālān vhālān lāge e to nānā sasalān

Kūṇān taraṇān khātān re, doḍī doḍī jātān re
Ḍagamag ḍagamag jotān re kevān sasalān
Vhālān vhālān lāge e to nānā sasalān

Ṭīkaṭīk ṭīkaṭīk chāle sasalān
Vhālān vhālān lāge e to nānā sasalān

Resham jevā sunvāḷā, gorā gorā rūpāḷā
Dhīme kūdakān māre re nānā sasalān
Vhālān vhālān lāge e to nānā sasalān

Ṭīkaṭīk ṭīkaṭīk chāle sasalān
Vhālān vhālān lāge e to nānā sasalān

Dhīngāmastī karatān re, bāthanbāthī karatān re
Rammat gammat karatān re nānā sasalān
Vhālān vhālān lāge e to nānā sasalān

Ṭīkaṭīk ṭīkaṭīk chāle sasalān
Vhālān vhālān lāge e to nānā sasalān

Source: Mavjibhai