નાના થૈને રમવા આવો! - Nana Thaine Ramava Avo! - Gujarati

નાના થૈને રમવા આવો!

નાના થૈને, નાના થૈને, નાના થૈ ને રે!

બાપુ ! તમે નાના થૈને રે
મારા જેવા નાના થૈને રે.
છાનામાના રમવા આવો! નાના થૈને રે.
નાના થૈને, નાના થૈને, નાના થૈ ને રે!

નાના કેવી રીતે થાવું,
આવો, બાપુ! રીત બતાવું:
ઢીંકા-પાટુ, પીવું-ખાવું પાડા થઈને રે.
છાનામાના રમવા આવો! નાના થૈને રે.
નાના થૈને, નાના થૈને, નાના થૈ ને રે!

શેરી વચ્ચે નાચવા આવો,
ઓળકોળાંબે હીંચવા આવો,
બોથડ મોટી મૂછ બોડાવો પૈસો દૈને રે.
છાનામાના રમવા આવો! નાના થૈને રે.
નાના થૈને, નાના થૈને, નાના થૈ ને રે!

સૂરજ ભૈની નાનકી છોડી,
કુરડીએ કંકુડા ઘોળી,
દા’ડી દા’ડી આવે દોડી દરિયો થૈને રે.
છાનામાના રમવા આવો! નાના થૈને રે.
નાના થૈને, નાના થૈને, નાના થૈ ને રે!

ડુંગર ઉપર જઈ બોલાવો:
ઉષા બે’ની આવો આવો!
એની પાસે ગાલ રંગાવો ગોઠ્યણ થૈને રે.
છાનામાના રમવા આવો! નાના થૈને રે.
નાના થૈને, નાના થૈને, નાના થૈ ને રે!


नाना थैने रमवा आवो!

नाना थैने, नाना थैने, नाना थै ने रे!

बापु ! तमे नाना थैने रे
मारा जेवा नाना थैने रे.
छानामाना रमवा आवो! नाना थैने रे.
नाना थैने, नाना थैने, नाना थै ने रे!

नाना केवी रीते थावुं,
आवो, बापु! रीत बतावुं:
ढींका-पाटु, पीवुं-खावुं पाडा थईने रे.
छानामाना रमवा आवो! नाना थैने रे.
नाना थैने, नाना थैने, नाना थै ने रे!

शेरी वच्चे नाचवा आवो,
ओळकोळांबे हींचवा आवो,
बोथड मोटी मूछ बोडावो पैसो दैने रे.
छानामाना रमवा आवो! नाना थैने रे.
नाना थैने, नाना थैने, नाना थै ने रे!

सूरज भैनी नानकी छोडी,
कुरडीए कंकुडा घोळी,
दा’डी दा’डी आवे दोडी दरियो थैने रे.
छानामाना रमवा आवो! नाना थैने रे.
नाना थैने, नाना थैने, नाना थै ने रे!

डुंगर उपर जई बोलावो:
उषा बे’नी आवो आवो!
एनी पासे गाल रंगावो गोठ्यण थैने रे.
छानामाना रमवा आवो! नाना थैने रे.
नाना थैने, नाना थैने, नाना थै ने रे!


Nana Thaine Ramava Avo!

Nana thaine, nana thaine, nana thai ne re!

Bapu ! Tame nana thaine re
mara jeva nana thaine re. Chhanamana ramava avo! nana thaine re. Nana thaine, nana thaine, nana thai ne re!

Nana kevi rite thavun,
avo, bapu! Rit batavun:
Dhinka-patu, pivun-khavun pada thaine re. Chhanamana ramava avo! nana thaine re. Nana thaine, nana thaine, nana thai ne re!

Sheri vachche nachava avo,
olakolanbe hinchava avo,
Bothad moti muchh bodavo paiso daine re. Chhanamana ramava avo! nana thaine re. Nana thaine, nana thaine, nana thai ne re!

Suraj bhaini nanaki chhodi,
kuradie kankuda gholi,
Da’di da’di ave dodi dariyo thaine re. Chhanamana ramava avo! nana thaine re. Nana thaine, nana thaine, nana thai ne re!

Dungar upar jai bolavo:
usha be’ni avo avo! Eni pase gal rangavo gothyan thaine re. Chhanamana ramava avo! nana thaine re. Nana thaine, nana thaine, nana thai ne re!


Nānā thaine ramavā āvo!

Nānā thaine, nānā thaine, nānā thai ne re!

Bāpu ! Tame nānā thaine re
mārā jevā nānā thaine re. Chhānāmānā ramavā āvo! nānā thaine re. Nānā thaine, nānā thaine, nānā thai ne re!

Nānā kevī rīte thāvun,
āvo, bāpu! Rīt batāvun:
Ḍhīnkā-pāṭu, pīvun-khāvun pāḍā thaīne re. Chhānāmānā ramavā āvo! nānā thaine re. Nānā thaine, nānā thaine, nānā thai ne re!

Sherī vachche nāchavā āvo,
oḷakoḷānbe hīnchavā āvo,
Bothaḍ moṭī mūchh boḍāvo paiso daine re. Chhānāmānā ramavā āvo! nānā thaine re. Nānā thaine, nānā thaine, nānā thai ne re!

Sūraj bhainī nānakī chhoḍī,
kuraḍīe kankuḍā ghoḷī,
Dā’ḍī dā’ḍī āve doḍī dariyo thaine re. Chhānāmānā ramavā āvo! nānā thaine re. Nānā thaine, nānā thaine, nānā thai ne re!

Ḍungar upar jaī bolāvo:
uṣhā be’nī āvo āvo! Enī pāse gāl rangāvo goṭhyaṇ thaine re. Chhānāmānā ramavā āvo! nānā thaine re. Nānā thaine, nānā thaine, nānā thai ne re!


Source : રચનાઃ ઝવેરચંદ મેઘાણી