નંદલાલ નહિ રે આવું કે ઘેર કામ છે - Nandalal Nahi Re Avun Ke Gher Kam Chhe - Lyrics

નંદલાલ નહિ રે આવું કે ઘેર કામ છે

નંદલાલ નહિ રે આવું કે ઘેર કામ છે
કામ છે, કામ છે, કામ છે રે
નંદલાલ નહિ રે આવું કે ઘેર કામ છે

આણી તીરે ગંગા ને પેલી તીરે જમુના
વચ્ચમાં ગોકુળિયું ગામ છે રે
નંદલાલ નહિ રે આવું કે ઘેર કામ છે

વનરા રે વનમાં રાસ રચ્યો છે
સો-સો ગોપીઓની વચ્ચે એક કહાન છે રે
નંદલાલ નહિ રે આવું કે ઘેર કામ છે

વનરા તે વનની કુંજગલીમાં
ઘેરઘેર ગોપીઓના ઠામ છે રે
નંદલાલ નહિ રે આવું કે ઘેર કામ છે

વનરા તે વનના મારગે જાતાં
દાણ આપવાની મુને ઘણી હામ છે રે
નંદલાલ નહિ રે આવું કે ઘેર કામ છે

બાઈ મીરાં રહે પ્રભુ ગિરધરનાં ગુણ
ચરણકમળમાં મુજ વિશ્રામ છે રે
નંદલાલ નહિ રે આવું કે ઘેર કામ છે

  • મીરાંબાઈ

Nandalal Nahi Re Avun Ke Gher Kam Chhe

Nandalal nahi re avun ke gher kam chhe
Kam chhe, kam chhe, kam chhe re
Nandalal nahi re avun ke gher kam chhe

Ani tire ganga ne peli tire jamuna
Vachchaman gokuliyun gam chhe re
Nandalal nahi re avun ke gher kam chhe

Vanar re vanaman ras rachyo chhe
So-so gopioni vachche ek kahan chhe re
Nandalal nahi re avun ke gher kam chhe

Vanar te vanani kunjagaliman
Gheragher gopion tham chhe re
Nandalal nahi re avun ke gher kam chhe

Vanar te vanan marage jatan
Dan apavani mune ghani ham chhe re
Nandalal nahi re avun ke gher kam chhe

Bai miran rahe prabhu giradharanan guna
Charanakamalaman muj vishram chhe re
Nandalal nahi re avun ke gher kam chhe

  • miranbai

Source: Mavjibhai