નાની મારી આંખ - Nānī Mārī Ankha - Lyrics

નાની મારી આંખ

નાની મારી આંખ, એ જોતી કાંક કાંક
એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે

નાના મારા કાન, એ સાંભળે મીઠા ગાન
એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે

નાક મારું નાનું, એ સુંઘે ફૂલ મજાનું
એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે

નાની મારી જીભ, એ માણે પીપરમીન્ટ
એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે

નાના મારા હાથ, એ તાળી પાડે સાથ
એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે

નાના મારા પગ, એ જલદી ભરે ડગ
એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે


Nānī Mārī Ankha

Nānī mārī ānkha, e jotī kānka kānka
E te kevī ajab jevī vāt chhe

Nānā mārā kāna, e sānbhaḷe mīṭhā gāna
E te kevī ajab jevī vāt chhe

Nāk mārun nānun, e sunghe fūl majānun
E te kevī ajab jevī vāt chhe

Nānī mārī jībha, e māṇe pīparamīnṭa
E te kevī ajab jevī vāt chhe

Nānā mārā hātha, e tāḷī pāḍe sātha
E te kevī ajab jevī vāt chhe

Nānā mārā paga, e jaladī bhare ḍaga
E te kevī ajab jevī vāt chhe

Source: Mavjibhai