નારી નમણું ફૂલ - Nari Namanun Fula - Lyrics

નારી નમણું ફૂલ

નારી નમણું ફૂલ
જગતમાં નારી નમણું ફૂલ.

સહજ સ્મિતે સૌંદર્ય પ્રસારી
મહક મહીં મશગૂલ.
નારી નમણું ફૂલ
જગતમાં નારી નમણું ફૂલ.

એ છે તો ઉદ્યાન જગતનાં
આજ દીસે છે હસતાં,
લક્ષ જીવન શાતા અનુભવતાં
એને હૈયે વસતાં.

મૂલવતાં મુલવાય ન કો’થી
એનાં મોંઘાં મૂલ
નારી નમણું ફૂલ
જગતમાં નારી નમણું ફૂલ.

શોણિત પાઈ પ્રફૂલ્લ રાખે
નાના મોટા છોડ,
કોમળ કાય છતાં રત એ તો
સેવામાં તનતોડ.

રડતું હૈયું, હસતી આંખો-
ઉર એનું અણમૂલ
નારી નમણું ફૂલ
જગતમાં નારી નમણું ફૂલ.

-સુશીલા ઝવેરી


Nari Namanun Fula

Nari namanun fula
jagataman nari namanun fula.

Sahaj smite saundarya prasari
mahak mahin mashagula. Nari namanun fula
jagataman nari namanun fula.

E chhe to udyan jagatanan
aj dise chhe hasatan,
Laksha jivan shat anubhavatan
ene haiye vasatan.

Mulavatan mulavaya n ko’thi
enan monghan mula
Nari namanun fula
jagataman nari namanun fula.

Shonit pai prafulla rakhe
nan mot chhoda,
Komal kaya chhatan rat e to
sevaman tanatoda.

Radatun haiyun, hasati ankho-
ur enun anamula
Nari namanun fula
jagataman nari namanun fula.

-sushil zaveri

Source: Mavjibhai