નારી નરકની ખાણ છે - Nari Narakani Khan Chhe - Gujarati

નારી નરકની ખાણ છે

ગાઓ સૌ સાથે તમને બજરંગ બલીની આણ છે
શિષ્યો સૌ સંપીને બોલો નારી નરકની ખાણ છે

જય જય બ્રહ્મચારી, બે-ચાર દંડ લ્યો મારી
જય જય બ્રહ્મચારી, બે-ચાર દંડ લ્યો મારી

કોઈની થઈને ના રહેનારી તેનું નામ નારી
કૈકેયીએ કીધું રામાયણ કેવું જગમાં ભારી

દ્રોપદીથી જન્મ્યું મહાભારત જબરી મારામારી
વિશ્વામિત્ર સમા ઋષિઓના તપને ડોલાવનારી

જેનું તળીયું તૂટેલું એવું વામાનું વહાણ છે
શિષ્યો સૌ સંપીને બોલો નારી નરકની ખાણ છે

જય જય બ્રહ્મચારી, મલખમ પર કરો સવારી
જય જય બ્રહ્મચારી, મલખમ પર કરો સવારી

બે ભાઈ સંપીને રહેતા આવે જો એક બાઈ
ઘર થાતું એક નાટકશાળા રોજની રોજ ભવાઈ

આ સંસારે ધણી બિચારો કાળી કરે કમાઈ
ખરચી નાખે ટાપટીપમાં બૈરી પાઈએ પાઈ

બૈરા ખાતર કાવડિયાંની ઘરમાં તાણમતાણ છે
શિષ્યો સૌ સંપીને બોલો નારી નરકની ખાણ છે

જય જય બ્રહ્મચારી, ફેરો મગદળ ભારી
જય જય બ્રહ્મચારી, ફેરો મગદળ ભારી

પતિ પોતિયું પેરે ટૂંકું, પત્ની અંબર ઓઢે
ઘર, ઘરેણાં માંગે અંગના, ઝઘડે વરની જોડે

ખર થઈને નર કરે વૈતરું સાંજ સવારે દોડે
ગાડા કેરો બેલ ઘૂમે ને નારી તેજે ઘોડે

કામિનીના કરતૂકથી તો જાગી આ મોકાણ છે
શિષ્યો સૌ સંપીને બોલો નારી નરકની ખાણ છે

જય જય બ્રહ્મચારી, કરો કુસ્તીની તૈયારી
જય જય બ્રહ્મચારી, કરો કુસ્તીની તૈયારી


એક જ રથના બે પૈડાઓ એક નર ને એક નારી
રાધા વિના કૃષ્ણ તણી ના જગે હોત બલિહારી

ગૃહલાજ સમાણી જનની વંદનીય છે નારી
ઘર ને વરની શોભા જગમાં નારી દિપાવનારી

છે નર કાથો-ચુનો, નારી નાગરવેલનું પાન છે!
શિષ્યો સૌ સંપીને બોલો નારી જગમાં મહાન છે!

કોઈ રહેશો ના બ્રહ્મચારી, ઝટ પરણી લો નારી
કોઈ રહેશો ના બ્રહ્મચારી, ઝટ પરણી લો નારી

કોઈ રહેશો ના બ્રહ્મચારી
ભાઈ ઝટ પરણી લો નારી
કોઈ રહેશો ના બ્રહ્મચારી
ભાઈ ઝટ પરણી લો નારી

નારી, ન હારી…


नारी नरकनी खाण छे

गाओ सौ साथे तमने बजरंग बलीनी आण छे
शिष्यो सौ संपीने बोलो नारी नरकनी खाण छे

जय जय ब्रह्मचारी, बे-चार दंड ल्यो मारी
जय जय ब्रह्मचारी, बे-चार दंड ल्यो मारी

कोईनी थईने ना रहेनारी तेनुं नाम नारी
कैकेयीए कीधुं रामायण केवुं जगमां भारी

द्रोपदीथी जन्म्युं महाभारत जबरी मारामारी
विश्वामित्र समा ऋषिओना तपने डोलावनारी

जेनुं तळीयुं तूटेलुं एवुं वामानुं वहाण छे
शिष्यो सौ संपीने बोलो नारी नरकनी खाण छे

जय जय ब्रह्मचारी, मलखम पर करो सवारी
जय जय ब्रह्मचारी, मलखम पर करो सवारी

बे भाई संपीने रहेता आवे जो एक बाई
घर थातुं एक नाटकशाळा रोजनी रोज भवाई

आ संसारे धणी बिचारो काळी करे कमाई
खरची नाखे टापटीपमां बैरी पाईए पाई

बैरा खातर कावडियांनी घरमां ताणमताण छे
शिष्यो सौ संपीने बोलो नारी नरकनी खाण छे

जय जय ब्रह्मचारी, फेरो मगदळ भारी
जय जय ब्रह्मचारी, फेरो मगदळ भारी

पति पोतियुं पेरे टूंकुं, पत्नी अंबर ओढे
घर, घरेणां मांगे अंगना, झघडे वरनी जोडे

खर थईने नर करे वैतरुं सांज सवारे दोडे
गाडा केरो बेल घूमे ने नारी तेजे घोडे

कामिनीना करतूकथी तो जागी आ मोकाण छे
शिष्यो सौ संपीने बोलो नारी नरकनी खाण छे

जय जय ब्रह्मचारी, करो कुस्तीनी तैयारी
जय जय ब्रह्मचारी, करो कुस्तीनी तैयारी


एक ज रथना बे पैडाओ एक नर ने एक नारी
राधा विना कृष्ण तणी ना जगे होत बलिहारी

गृहलाज समाणी जननी वंदनीय छे नारी
घर ने वरनी शोभा जगमां नारी दिपावनारी

छे नर काथो-चुनो, नारी नागरवेलनुं पान छे!
शिष्यो सौ संपीने बोलो नारी जगमां महान छे!

कोई रहेशो ना ब्रह्मचारी, झट परणी लो नारी
कोई रहेशो ना ब्रह्मचारी, झट परणी लो नारी

कोई रहेशो ना ब्रह्मचारी
भाई झट परणी लो नारी
कोई रहेशो ना ब्रह्मचारी
भाई झट परणी लो नारी

नारी, न हारी…


Nari Narakani Khan Chhe

Gao sau sathe tamane bajaranga balini an chhe
Shishyo sau sanpine bolo nari narakani khan chhe

Jaya jaya brahmachari, be-char danda lyo mari
Jaya jaya brahmachari, be-char danda lyo mari

Koini thaine na rahenari tenun nam nari
Kaikeyie kidhun ramayan kevun jagaman bhari

Dropadithi janmyun mahabharat jabari maramari
Vishvamitra sama hrushiona tapane dolavanari

Jenun taliyun tutelun evun vamanun vahan chhe
Shishyo sau sanpine bolo nari narakani khan chhe

Jaya jaya brahmachari, malakham par karo savari
Jaya jaya brahmachari, malakham par karo savari

Be bhai sanpine raheta ave jo ek bai
Ghar thatun ek natakashala rojani roj bhavai

A sansare dhani bicharo kali kare kamai
Kharachi nakhe tapatipaman bairi paie pai

Baira khatar kavadiyanni gharaman tanamatan chhe
Shishyo sau sanpine bolo nari narakani khan chhe

Jaya jaya brahmachari, fero magadal bhari
Jaya jaya brahmachari, fero magadal bhari

Pati potiyun pere tunkun, patni anbar odhe
Ghara, gharenan mange angana, zaghade varani jode

Khar thaine nar kare vaitarun sanja savare dode
Gada kero bel ghume ne nari teje ghode

Kaminina karatukathi to jagi a mokan chhe
Shishyo sau sanpine bolo nari narakani khan chhe

Jaya jaya brahmachari, karo kustini taiyari
Jaya jaya brahmachari, karo kustini taiyari


Ek j rathana be paidao ek nar ne ek nari
Radha vina krushna tani na jage hot balihari

Gruhalaj samani janani vandaniya chhe nari
Ghar ne varani shobha jagaman nari dipavanari

Chhe nar katho-chuno, nari nagaravelanun pan chhe! Shishyo sau sanpine bolo nari jagaman mahan chhe!

Koi rahesho na brahmachari, zat parani lo nari
Koi rahesho na brahmachari, zat parani lo nari

Koi rahesho na brahmachari
Bhai zat parani lo nari
Koi rahesho na brahmachari
Bhai zat parani lo nari

Nari, n hari…


Nārī narakanī khāṇ chhe

Gāo sau sāthe tamane bajaranga balīnī āṇ chhe
Shiṣhyo sau sanpīne bolo nārī narakanī khāṇ chhe

Jaya jaya brahmachārī, be-chār danḍa lyo mārī
Jaya jaya brahmachārī, be-chār danḍa lyo mārī

Koīnī thaīne nā rahenārī tenun nām nārī
Kaikeyīe kīdhun rāmāyaṇ kevun jagamān bhārī

Dropadīthī janmyun mahābhārat jabarī mārāmārī
Vishvāmitra samā hruṣhionā tapane ḍolāvanārī

Jenun taḷīyun tūṭelun evun vāmānun vahāṇ chhe
Shiṣhyo sau sanpīne bolo nārī narakanī khāṇ chhe

Jaya jaya brahmachārī, malakham par karo savārī
Jaya jaya brahmachārī, malakham par karo savārī

Be bhāī sanpīne rahetā āve jo ek bāī
Ghar thātun ek nāṭakashāḷā rojanī roj bhavāī

Ā sansāre dhaṇī bichāro kāḷī kare kamāī
Kharachī nākhe ṭāpaṭīpamān bairī pāīe pāī

Bairā khātar kāvaḍiyānnī gharamān tāṇamatāṇ chhe
Shiṣhyo sau sanpīne bolo nārī narakanī khāṇ chhe

Jaya jaya brahmachārī, fero magadaḷ bhārī
Jaya jaya brahmachārī, fero magadaḷ bhārī

Pati potiyun pere ṭūnkun, patnī anbar oḍhe
Ghara, ghareṇān mānge anganā, zaghaḍe varanī joḍe

Khar thaīne nar kare vaitarun sānja savāre doḍe
Gāḍā kero bel ghūme ne nārī teje ghoḍe

Kāminīnā karatūkathī to jāgī ā mokāṇ chhe
Shiṣhyo sau sanpīne bolo nārī narakanī khāṇ chhe

Jaya jaya brahmachārī, karo kustīnī taiyārī
Jaya jaya brahmachārī, karo kustīnī taiyārī


Ek j rathanā be paiḍāo ek nar ne ek nārī
Rādhā vinā kṛuṣhṇa taṇī nā jage hot balihārī

Gṛuhalāj samāṇī jananī vandanīya chhe nārī
Ghar ne varanī shobhā jagamān nārī dipāvanārī

Chhe nar kātho-chuno, nārī nāgaravelanun pān chhe! Shiṣhyo sau sanpīne bolo nārī jagamān mahān chhe!

Koī rahesho nā brahmachārī, zaṭ paraṇī lo nārī
Koī rahesho nā brahmachārī, zaṭ paraṇī lo nārī

Koī rahesho nā brahmachārī
Bhāī zaṭ paraṇī lo nārī
Koī rahesho nā brahmachārī
Bhāī zaṭ paraṇī lo nārī

Nārī, n hārī…


Source : સ્વર: કિશોર કુમાર
ગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ લાખો ફુલાણી (૧૯૭૬)