નથી રે રહેવાની તારી કાયા દેખાવડી - Nathi Rehvani Tar Kaya Dekhavadi - Gujarati & English Lyrics

નથી રે રહેવાની તારી કાયા દેખાવડી ને
રુપના રખોપા નથી કામના.

દુનિયામાં રહેશે તારા ઉજળા કરમના સંભારણા.
માનવ-અવતારમાં તું તો જનમીયો ને
કરવાને માનવતાના કામ રે, આ સંસારમાં
હે.… એ રે ભૂલીને તું તો માયામાં મ્હાલતો ને
અમ્મર માને છે તારું સ્થાન, આ સંસારમાં.

જોબનનું જોર તારું ઝાઝું ના ચાલશે,
ચાર દિવસનો તું મહેમાન, આ સંસારમાં.
હે… કાળનાં તેડાં તો એવા અણધાર્યાં આવશે ને
સૂનાં થાશે તારાં ઘર ને બાર, આ સંસારમાં.

દુનિયામાં રહેશે તારા ઊજળા કરમના સંભારણા.
કંચન જેવી કાયા તારી રાખ થવાની ને
આખરનો એ જ છે અંજામ, આ સંસારમાં.

હે… સંતો કહે છે હાલો ભક્તોની સાથમાં ને
રખવાળા કરશે મારો શ્યામ, આ સંસારમાં.
દુનિયામાં રહેશે તારા ઉજળા કરમનાં સંભારણા.

Nathi Rehvani Tar Kaya Dekhavadi

Nathī re rahevānī tārī kāyā dekhāvaḍī ne
Rupanā rakhopā nathī kāmanā.

Duniyāmān raheshe tārā ujaḷā karamanā sanbhāraṇā.
Mānava-avatāramān tun to janamīyo ne
Karavāne mānavatānā kām re, ā sansāramān
He.… e re bhūlīne tun to māyāmān mhālato ne
Ammar māne chhe tārun sthāna, ā sansāramān.

Jobananun jor tārun zāzun nā chālashe,
Chār divasano tun mahemāna, ā sansāramān.
he… Kāḷanān teḍān to evā aṇadhāryān āvashe ne
Sūnān thāshe tārān ghar ne bāra, ā sansāramān.

Duniyāmān raheshe tārā ūjaḷā karamanā sanbhāraṇā.
Kanchan jevī kāyā tārī rākh thavānī ne
Ākharano e j chhe anjāma, ā sansāramān.

He… Santo kahe chhe hālo bhaktonī sāthamān ne
Rakhavāḷā karashe māro shyāma, ā sansāramān.
Duniyāmān raheshe tārā ujaḷā karamanān sanbhāraṇā.

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર