નવી તે વહુના હાથમાં રૂમાલ - Navi Te Vahuna Hathaman Rumala - Gujarati

નવી તે વહુના હાથમાં રૂમાલ

માલા રે માલ લહેરણિયું લાલ
ઘમ્મર ઘમ્મર ચાલે રે ચાલ
નવી તે વહુના હાથમાં રૂમાલ

હે લપટીને ચપટી દેતી રે તાલ
શરમને શેરડે શોભતા રે ગાલ
કાવડિયો ચાંદલો ચોડ્યો રે ભાલ
નવી તે વહુના હાથમાં રૂમાલ

રાખે રાખે ને ઊડી જાય રે ઘૂમટો
પરખાઈ જાય એનો ફૂલગુથ્યો કમખો

રાખે રાખે ને ઊડી જાય રે ઘૂમટો
પરખાઈ જાય એનો ફૂલગુથ્યો કમખો

ડોકમાં મહેકતી મોગરાની માળ ને
આંખ આડે આવતા વિખરાયા વાળ
નવી તે વહુના હાથમાં રૂમાલ

માલા રે માલ લહેરણિયું લાલ
ઘમ્મર ઘમ્મર ચાલે રે ચાલ
નવી તે વહુના હાથમાં રૂમાલ

એની પાંપણના પલકારા
વીજલડીના ઝબકારા
એના રુદિયામાં રોજ રોજ
વાગે વાલમજીના એકતારા

એની પાંપણના પલકારા
વીજલડીના ઝબકારા
એના રુદિયામાં રોજ રોજ
વાગે વાલમજીના એકતારા

હિલોળે હાથ જાણે ડોલરની ડાળ
જલતી જોબનીયાની અંગે મશાલ
નવી તે વહુના હાથમાં રૂમાલ

માલા રે માલ લહેરણિયું લાલ
ઘમ્મર ઘમ્મર ચાલે રે ચાલ
નવી તે વહુના હાથમાં રૂમાલ


नवी ते वहुना हाथमां रूमाल

माला रे माल लहेरणियुं लाल
घम्मर घम्मर चाले रे चाल
नवी ते वहुना हाथमां रूमाल

हे लपटीने चपटी देती रे ताल
शरमने शेरडे शोभता रे गाल
कावडियो चांदलो चोड्यो रे भाल
नवी ते वहुना हाथमां रूमाल

राखे राखे ने ऊडी जाय रे घूमटो
परखाई जाय एनो फूलगुथ्यो कमखो

राखे राखे ने ऊडी जाय रे घूमटो
परखाई जाय एनो फूलगुथ्यो कमखो

डोकमां महेकती मोगरानी माळ ने
आंख आडे आवता विखराया वाळ
नवी ते वहुना हाथमां रूमाल

माला रे माल लहेरणियुं लाल
घम्मर घम्मर चाले रे चाल
नवी ते वहुना हाथमां रूमाल

एनी पांपणना पलकारा
वीजलडीना झबकारा
एना रुदियामां रोज रोज
वागे वालमजीना एकतारा

एनी पांपणना पलकारा
वीजलडीना झबकारा
एना रुदियामां रोज रोज
वागे वालमजीना एकतारा

हिलोळे हाथ जाणे डोलरनी डाळ
जलती जोबनीयानी अंगे मशाल
नवी ते वहुना हाथमां रूमाल

माला रे माल लहेरणियुं लाल
घम्मर घम्मर चाले रे चाल
नवी ते वहुना हाथमां रूमाल


Navi Te Vahuna Hathaman Rumala

Mala re mal laheraniyun lala
Ghammar ghammar chale re chala
Navi te vahuna hathaman rumala

He lapatine chapati deti re tala
Sharamane sherade shobhata re gala
Kavadiyo chandalo chodyo re bhala
Navi te vahuna hathaman rumala

Rakhe rakhe ne udi jaya re ghumato
Parakhai jaya eno fulaguthyo kamakho

Rakhe rakhe ne udi jaya re ghumato
Parakhai jaya eno fulaguthyo kamakho

Dokaman mahekati mogarani mal ne
Ankh ade avata vikharaya vala
Navi te vahuna hathaman rumala

Mala re mal laheraniyun lala
Ghammar ghammar chale re chala
Navi te vahuna hathaman rumala

Eni panpanana palakara
Vijaladina zabakara
Ena rudiyaman roj roja
Vage valamajina ekatara

Eni panpanana palakara
Vijaladina zabakara
Ena rudiyaman roj roja
Vage valamajina ekatara

Hilole hath jane dolarani dala
Jalati jobaniyani ange mashala
Navi te vahuna hathaman rumala

Mala re mal laheraniyun lala
Ghammar ghammar chale re chala
Navi te vahuna hathaman rumala


Navī te vahunā hāthamān rūmāla

Mālā re māl laheraṇiyun lāla
Ghammar ghammar chāle re chāla
Navī te vahunā hāthamān rūmāla

He lapaṭīne chapaṭī detī re tāla
Sharamane sheraḍe shobhatā re gāla
Kāvaḍiyo chāndalo choḍyo re bhāla
Navī te vahunā hāthamān rūmāla

Rākhe rākhe ne ūḍī jāya re ghūmaṭo
Parakhāī jāya eno fūlaguthyo kamakho

Rākhe rākhe ne ūḍī jāya re ghūmaṭo
Parakhāī jāya eno fūlaguthyo kamakho

Ḍokamān mahekatī mogarānī māḷ ne
Ānkh āḍe āvatā vikharāyā vāḷa
Navī te vahunā hāthamān rūmāla

Mālā re māl laheraṇiyun lāla
Ghammar ghammar chāle re chāla
Navī te vahunā hāthamān rūmāla

Enī pānpaṇanā palakārā
Vījalaḍīnā zabakārā
Enā rudiyāmān roj roja
Vāge vālamajīnā ekatārā

Enī pānpaṇanā palakārā
Vījalaḍīnā zabakārā
Enā rudiyāmān roj roja
Vāge vālamajīnā ekatārā

Hiloḷe hāth jāṇe ḍolaranī ḍāḷa
Jalatī jobanīyānī ange mashāla
Navī te vahunā hāthamān rūmāla

Mālā re māl laheraṇiyun lāla
Ghammar ghammar chāle re chāla
Navī te vahunā hāthamān rūmāla


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મનનો માણીગર (૧૯૭૭)