નાવિકની ભક્તિ - Navikani Bhakti - Lyrics

નાવિકની ભક્તિ

નાવિક વળતો બોલિયો, સાંભળો માહરા સ્વામ;
સાથ સહુ કો નાવે બેસો, નહિ બેસાડું રામ.

વાર્તા મેં સાંભળી છે, ચરણ રેણુની અપાર;
અહલ્યા ત્યાં સ્ત્રી થઈ સહી, પાષાણ ફીટી નાર.

આજીવિકા માહરી એહ છે, જુઓ મન વિવેક;
સ્ત્રી થાતાં વાર ન લાગે, કાષ્ટ પાષાણ એક.

આજીવિકા ભાંગે માહરી આગે એક સ્ત્રી છે ઘેર;
બે મળીને શું જમે? શી કરું ત્યાં પેર?

હસી વિશ્વામિત્ર બોલીયા, ચરણ–રેણે સ્ત્રી થાય;
તે માટે ગંગાજળ લેઈને, પખાળો હરિ–પાય.

હસીને હરિ હેઠા બેઠા, રામ અશરણ-શરણ;
નાવિકે ગંગાજળ લેઈને, પખાળ્યાં ત્યાં ચરણ.

  • ભાલણ

Navikani Bhakti

Navik valato boliyo, sanbhalo mahar swama;
Sath sahu ko nave beso, nahi besadun rama.

Varṭa men sanbhali chhe, charan renuni apara;
Ahalya tyan stri thai sahi, pashan fiti nara.

Ajivik mahari eh chhe, juo man viveka;
Stri thatan var n lage, kashṭa pashan eka.

Ajivik bhange mahari age ek stri chhe ghera;
Be maline shun jame? shi karun tyan pera?

Hasi vishvamitra boliya, charana–rene stri thaya;
Te mate gangajal leine, pakhalo hari–paya.

Hasine hari heth betha, ram asharana-sharana;
Navike gangajal leine, pakhalyan tyan charana.

  • bhalana

Source: Mavjibhai