નયનને બંધ રાખીને - Nayan Ne Bandh Rakhine - Lyrics

નયનને બંધ રાખીને

અશ્રુ વિરહની રાતના ખાળી શક્યો નહિ,
પાછાં નયનનાં નૂરને વાળી શક્યો નહિ,
હું જેને કાજ અંધ થયો રોઇ રોઇને,
એ આવ્યા ત્યારે એને નિહાળી શક્યો નહિ,

નયનને બંધ રાખીને મેં જયારે તમને જોયાં છે,
તમે છો એના કરતાં પણ વધારે તમને જોયાં છે

ઋતુ એક જ હતી પણ રંગ ન્હોતો આપણો એક જ
મને સહરાએ જોયો છે બહારે તમને જોયા છે,
તમે છો એના કરતાં પણ વધારે તમને જોયાં છે … નયનને બંધ રાખીને …

પરંતુ અર્થ એનો એ નથી કે રાત વીતી ગઈ,
નહીં તો મેં ઘણી વેળા સવારે તમને જોયાં છે,
તમે છો એના કરતાં પણ વધારે તમને જોયાં છે … નયનને બંધ રાખીને …

હકીકતમાં જુઓ તો એય એક સપનું હતું મારું,
ખૂલી આંખે મેં મારા ઘરના દ્વારે તમને જોયાં છે,
તમે છો એના કરતાં પણ વધારે તમને જોયાં છે … નયનને બંધ રાખીને …

નહીંતર આવી રીતે તો તરે નહિ લાશ દરિયામાં,
મને લાગે છે કે એણે કિનારે તમને જોયા છે,
તમે છો એના કરતાં પણ વધારે તમને જોયાં છે … નયનને બંધ રાખીને …

– બરકત વીરાણી ‘બેફામ’


Nayanane Bandha Rakhine

Ashru virahanī rātanā khāḷī shakyo nahi,
Pāchhān nayananān nūrane vāḷī shakyo nahi,
Hun jene kāj andha thayo roi roine,
E āvyā tyāre ene nihāḷī shakyo nahi,

Nayanane bandha rākhīne men jayāre tamane joyān chhe,
Tame chho enā karatān paṇ vadhāre tamane joyān chhe

rutu ek j hatī paṇ ranga nhoto āpaṇo ek ja
Mane saharāe joyo chhe bahāre tamane joyā chhe,
Tame chho enā karatān paṇ vadhāre tamane joyān chhe … nayanane bandha rākhīne …

Parantu artha eno e nathī ke rāt vītī gaī,
Nahīn to men ghaṇī veḷā savāre tamane joyān chhe,
Tame chho enā karatān paṇ vadhāre tamane joyān chhe … nayanane bandha rākhīne …

Hakīkatamān juo to eya ek sapanun hatun mārun,
Khūlī ānkhe men mārā gharanā dvāre tamane joyān chhe,
Tame chho enā karatān paṇ vadhāre tamane joyān chhe … nayanane bandha rākhīne …

Nahīntar āvī rīte to tare nahi lāsh dariyāmān,
Mane lāge chhe ke eṇe kināre tamane joyā chhe,
Tame chho enā karatān paṇ vadhāre tamane joyān chhe … nayanane bandha rākhīne …

–barakat vīrāṇī ‘befāma’