નિર્જન વનવગડે અલી વાદળી! - Nirjan Vanavagade Ali Vadali! - Gujarati

નિર્જન વનવગડે અલી વાદળી!

નિર્જન વનવગડે અલી વાદળી!
જળ શાં ઢોળવાં અમથાં?
રણે રગદોળવાં અમથાં?
એવાં હૈયાસૂનાં સમીપ વિતક શાં બોલવાં અમથાં?
હૃદય શીદ ખોલવાં અમથાં?

ચાતક જળવિણ ટળવડે, મેઘ ચડ્યો ઘનઘોર;
ગર્જન કિન્તુ જૂઠડાં; જગ એવું ય નઠોર:

છીછરાં સરવરને શીદ મલિન જળે અંઘોળવાં અમથાં?
જવાહીર ઝબોળવાં અમથાં?
એવાં હૈયાસૂનાં સમીપ વિતક શાં બોલવાં અમથાં?
હૃદય શીદ ખોલવાં અમથાં?

સુગંધ મિઠ્ઠા લિમ્બડા, રસમાં કડવા ઝેર;
મુખ મિઠ્ઠાંના મોહ શા, જો નહિ મનમેળ?

ગરજુ જગવડે વણ પાત્ર પ્રણય શો ઢોળવો અમથો?
ઉરેઉર જોડવાં અમથાં?
ઉજ્જડ મરુભૂમિમાં રસિક હૃદય શાં ખોલવાં અમથાં?
જીવન શીદ રોળવાં અમથાં?

મોહભીના સંસારમાં, જૂઠાં મૃગજળ ઘાટ;
મોંઘી સફરો સ્નેહની, આઘી ઉરની વાટ:

વિજન કો વાડીને એકાન્ત ફૂલો શાં ફોરવાં અમથાં?
દરદ દિલ વહોરવાં અમથાં?


निर्जन वनवगडे अली वादळी!

निर्जन वनवगडे अली वादळी!
जळ शां ढोळवां अमथां?
रणे रगदोळवां अमथां?
एवां हैयासूनां समीप वितक शां बोलवां अमथां?
हृदय शीद खोलवां अमथां?

चातक जळविण टळवडे, मेघ चड्यो घनघोर;
गर्जन किन्तु जूठडां; जग एवुं य नठोर:

छीछरां सरवरने शीद मलिन जळे अंघोळवां अमथां?
जवाहीर झबोळवां अमथां?
एवां हैयासूनां समीप वितक शां बोलवां अमथां?
हृदय शीद खोलवां अमथां?

सुगंध मिठ्ठा लिम्बडा, रसमां कडवा झेर;
मुख मिठ्ठांना मोह शा, जो नहि मनमेळ?

गरजु जगवडे वण पात्र प्रणय शो ढोळवो अमथो?
उरेउर जोडवां अमथां?
उज्जड मरुभूमिमां रसिक हृदय शां खोलवां अमथां?
जीवन शीद रोळवां अमथां?

मोहभीना संसारमां, जूठां मृगजळ घाट;
मोंघी सफरो स्नेहनी, आघी उरनी वाट:

विजन को वाडीने एकान्त फूलो शां फोरवां अमथां?
दरद दिल वहोरवां अमथां?


Nirjan Vanavagade Ali Vadali!

Nirjan vanavagade ali vadali!
jal shan dholavan amathan?
rane ragadolavan amathan? Evan haiyasunan samip vitak shan bolavan amathan?
hrudaya shid kholavan amathan?

Chatak jalavin talavade, megh chadyo ghanaghora;
Garjan kintu juthadan; jag evun ya nathora:

Chhichharan saravarane shid malin jale angholavan amathan?
javahir zabolavan amathan? Evan haiyasunan samip vitak shan bolavan amathan?
hrudaya shid kholavan amathan?

Suganda miththa limbada, rasaman kadava zera;
Mukh miththanna moh sha, jo nahi manamela?

Garaju jagavade van patra pranaya sho dholavo amatho?
ureur jodavan amathan? Ujjad marubhumiman rasik hrudaya shan kholavan amathan?
jivan shid rolavan amathan?

Mohabhina sansaraman, juthan mrugajal ghata;
Monghi safaro snehani, aghi urani vata:

Vijan ko vadine ekanta fulo shan foravan amathan?
darad dil vahoravan amathan?


Nirjan vanavagaḍe alī vādaḷī!

Nirjan vanavagaḍe alī vādaḷī!
jaḷ shān ḍhoḷavān amathān?
raṇe ragadoḷavān amathān? Evān haiyāsūnān samīp vitak shān bolavān amathān?
hṛudaya shīd kholavān amathān?

Chātak jaḷaviṇ ṭaḷavaḍe, megh chaḍyo ghanaghora;
Garjan kintu jūṭhaḍān; jag evun ya naṭhora:

Chhīchharān saravarane shīd malin jaḷe anghoḷavān amathān?
javāhīr zaboḷavān amathān? Evān haiyāsūnān samīp vitak shān bolavān amathān?
hṛudaya shīd kholavān amathān?

Suganḍa miṭhṭhā limbaḍā, rasamān kaḍavā zera;
Mukh miṭhṭhānnā moh shā, jo nahi manameḷa?

Garaju jagavaḍe vaṇ pātra praṇaya sho ḍhoḷavo amatho?
ureur joḍavān amathān? Ujjaḍ marubhūmimān rasik hṛudaya shān kholavān amathān?
jīvan shīd roḷavān amathān?

Mohabhīnā sansāramān, jūṭhān mṛugajaḷ ghāṭa;
Monghī safaro snehanī, āghī uranī vāṭa:

Vijan ko vāḍīne ekānta fūlo shān foravān amathān?
darad dil vahoravān amathān?


Source : કેશવલાલ હરગોવિંદદાસ શેઠ