ઓ અલક મલકની - O Alak Malakani - Gujarati

ઓ અલક મલકની

ઓ અલક મલકની અલબેલી
અચકો મચકો કારેલી
ઓ અલક મલકની અલબેલી
અચકો મચકો કારેલી

   તારી આંખો.. તારી આંખો તો છે મદઘેલી
   અચકો મચકો કારેલી
   તારી આંખો.. તારી આંખો તો છે મદઘેલી
   અચકો મચકો કારેલી
   ઓ અલક મલકની અલબેલી
   અચકો મચકો કારેલી

   વર મળશે..  વર મળશે મને મનગમતો
   હાં વર મળશે..વર મળશે મને મનગમતો
   મારી સંગે રંગે રમતો
   મારી સંગે રંગે રમતો
   ઓ.. તને લોકો કહેશે વરઘેલી
   અચકો મચકો કારેલી
   ઓ અલક મલકની અલબેલી
   અચકો મચકો કારેલી

   સાસુ, સસરા, નણંદ નાની
   સાસુ, સસરા, નણંદ નાની
   વર રાજાની હું વહુ રાણી
   વર રાજાની હું વહુ રાણી
   એ ચંપો.. એ ચંપો ને તું ચમેલી
   એ ચંપો.. એ ચંપો ને તું ચમેલી
   અચકો મચકો કારેલી

   ઓ અલક મલકની અલબેલી
   અચકો મચકો કારેલી

   કંથ કહ્યાગર થાશે તમારો
   દેશે મનગમતાં શણગારો
   તું પરણીને સાસરે જા રે અલી
   અચકો મચકો કારેલી

   ઓ અલક મલકની અલબેલી
   અચકો મચકો કારેલી

ओ अलक मलकनी

ओ अलक मलकनी अलबेली
अचको मचको कारेली
ओ अलक मलकनी अलबेली
अचको मचको कारेली

   तारी आंखो.. तारी आंखो तो छे मदघेली
   अचको मचको कारेली
   तारी आंखो.. तारी आंखो तो छे मदघेली
   अचको मचको कारेली
   ओ अलक मलकनी अलबेली
   अचको मचको कारेली

   वर मळशे..  वर मळशे मने मनगमतो
   हां वर मळशे..वर मळशे मने मनगमतो
   मारी संगे रंगे रमतो
   मारी संगे रंगे रमतो
   ओ.. तने लोको कहेशे वरघेली
   अचको मचको कारेली
   ओ अलक मलकनी अलबेली
   अचको मचको कारेली

   सासु, ससरा, नणंद नानी
   सासु, ससरा, नणंद नानी
   वर राजानी हुं वहु राणी
   वर राजानी हुं वहु राणी
   ए चंपो.. ए चंपो ने तुं चमेली
   ए चंपो.. ए चंपो ने तुं चमेली
   अचको मचको कारेली

   ओ अलक मलकनी अलबेली
   अचको मचको कारेली

   कंथ कह्यागर थाशे तमारो
   देशे मनगमतां शणगारो
   तुं परणीने सासरे जा रे अली
   अचको मचको कारेली

   ओ अलक मलकनी अलबेली
   अचको मचको कारेली

O Alak Malakani

O alak malakani alabeli
achako machako kareli
o alak malakani alabeli
achako machako kareli

   tari ankho.. Tari ankho to chhe madagheli
   achako machako kareli
   tari ankho.. Tari ankho to chhe madagheli
   achako machako kareli
   o alak malakani alabeli
   achako machako kareli

   var malashe..  var malashe mane managamato
   han var malashe..var malashe mane managamato
   mari sange range ramato
   mari sange range ramato
   o.. Tane loko kaheshe varagheli
   achako machako kareli
   o alak malakani alabeli
   achako machako kareli

   sasu, sasara, nananda nani
   sasu, sasara, nananda nani
   var rajani hun vahu rani
   var rajani hun vahu rani
   e chanpo.. E chanpo ne tun chameli
   e chanpo.. E chanpo ne tun chameli
   achako machako kareli

   o alak malakani alabeli
   achako machako kareli

   kanth kahyagar thashe tamaro
   deshe managamatan shanagaro
   tun paranine sasare ja re ali
   achako machako kareli

   o alak malakani alabeli
   achako machako kareli

O alak malakanī

O alak malakanī alabelī
achako machako kārelī
o alak malakanī alabelī
achako machako kārelī

   tārī ānkho.. Tārī ānkho to chhe madaghelī
   achako machako kārelī
   tārī ānkho.. Tārī ānkho to chhe madaghelī
   achako machako kārelī
   o alak malakanī alabelī
   achako machako kārelī

   var maḷashe..  var maḷashe mane managamato
   hān var maḷashe..var maḷashe mane managamato
   mārī sange range ramato
   mārī sange range ramato
   o.. Tane loko kaheshe varaghelī
   achako machako kārelī
   o alak malakanī alabelī
   achako machako kārelī

   sāsu, sasarā, naṇanda nānī
   sāsu, sasarā, naṇanda nānī
   var rājānī hun vahu rāṇī
   var rājānī hun vahu rāṇī
   e chanpo.. E chanpo ne tun chamelī
   e chanpo.. E chanpo ne tun chamelī
   achako machako kārelī

   o alak malakanī alabelī
   achako machako kārelī

   kanth kahyāgar thāshe tamāro
   deshe managamatān shaṇagāro
   tun paraṇīne sāsare jā re alī
   achako machako kārelī

   o alak malakanī alabelī
   achako machako kārelī

Source : સ્વર: ગીતા રોય અને સાથીદારો
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ નણંદ ભોજાઈ (૧૯૪૮)