ઓ હોડીવાળા વીરા - O Hodivala Vira - Gujarati

ઓ હોડીવાળા વીરા

ઓ હોડીવાળા વીરા તારી હોડી હંકાર
મારે જાવું પેલે પાર હો પિયાને મળવા

દરિયો તોફાને ચડ્યો વળી અંધારી રાત
પ્રીતમજી મળશે નહિ જો થાશે પરભાત
આજ વિદેશે જાય મારો હૈયાનો હાર
મારે જાવું પેલે પાર હો પિયાને મળવા

ઓ હોડીવાળા વીરા તારી હોડી હંકાર

મારે જાવું પેલે પાર હો પિયાને મળવા
પ્રીતમ જો મળશે નહિતો થાશે કાળો કેર
વિજોગણનું વીરલા થાશે જીવન ઝેર
એની એંધાણી વીણ રહેશે
મારો સુનો રે સંસાર

મારે જાવું પેલે પાર હો પિયાને મળવા

ઓ હોડીવાળા વીરા તારી હોડી તું ઉતાર
મારે જાવું પેલે પાર હો પિયાને મળવા
હોડી વેગે હાંક તું વ્હાલો કરશે વહાલ
બેની તારી કરગરે નહિ ભૂલું ઉપકાર

ઓ હોડીવાળા વીરા તારી હોડી હંકાર
મારે જાવું પેલે પાર હો પિયાને મળવા


ओ होडीवाळा वीरा

ओ होडीवाळा वीरा तारी होडी हंकार
मारे जावुं पेले पार हो पियाने मळवा

दरियो तोफाने चड्यो वळी अंधारी रात
प्रीतमजी मळशे नहि जो थाशे परभात
आज विदेशे जाय मारो हैयानो हार
मारे जावुं पेले पार हो पियाने मळवा

ओ होडीवाळा वीरा तारी होडी हंकार

मारे जावुं पेले पार हो पियाने मळवा
प्रीतम जो मळशे नहितो थाशे काळो केर
विजोगणनुं वीरला थाशे जीवन झेर
एनी एंधाणी वीण रहेशे
मारो सुनो रे संसार

मारे जावुं पेले पार हो पियाने मळवा

ओ होडीवाळा वीरा तारी होडी तुं उतार
मारे जावुं पेले पार हो पियाने मळवा
होडी वेगे हांक तुं व्हालो करशे वहाल
बेनी तारी करगरे नहि भूलुं उपकार

ओ होडीवाळा वीरा तारी होडी हंकार
मारे जावुं पेले पार हो पियाने मळवा


O Hodivala Vira

O hodivala vira tari hodi hankara
Mare javun pele par ho piyane malava

Dariyo tofane chadyo vali andhari rata
Pritamaji malashe nahi jo thashe parabhata
Aj videshe jaya maro haiyano hara
Mare javun pele par ho piyane malava

O hodivala vira tari hodi hankara

Mare javun pele par ho piyane malava
Pritam jo malashe nahito thashe kalo kera
Vijogananun virala thashe jivan zera
Eni endhani vin raheshe
Maro suno re sansara

Mare javun pele par ho piyane malava

O hodivala vira tari hodi tun utara
Mare javun pele par ho piyane malava
Hodi vege hanka tun vhalo karashe vahala
Beni tari karagare nahi bhulun upakara

O hodivala vira tari hodi hankara
Mare javun pele par ho piyane malava


O hoḍīvāḷā vīrā

O hoḍīvāḷā vīrā tārī hoḍī hankāra
Māre jāvun pele pār ho piyāne maḷavā

Dariyo tofāne chaḍyo vaḷī andhārī rāta
Prītamajī maḷashe nahi jo thāshe parabhāta
Āj videshe jāya māro haiyāno hāra
Māre jāvun pele pār ho piyāne maḷavā

O hoḍīvāḷā vīrā tārī hoḍī hankāra

Māre jāvun pele pār ho piyāne maḷavā
Prītam jo maḷashe nahito thāshe kāḷo kera
Vijogaṇanun vīralā thāshe jīvan zera
Enī endhāṇī vīṇ raheshe
Māro suno re sansāra

Māre jāvun pele pār ho piyāne maḷavā

O hoḍīvāḷā vīrā tārī hoḍī tun utāra
Māre jāvun pele pār ho piyāne maḷavā
Hoḍī vege hānka tun vhālo karashe vahāla
Benī tārī karagare nahi bhūlun upakāra

O hoḍīvāḷā vīrā tārī hoḍī hankāra
Māre jāvun pele pār ho piyāne maḷavā


Source : સ્વરઃ રાજકુમારી (૧૯૪૯)
ગીત-સંગીતઃ રમેશ ગુપ્તા