ઓ ઇશ્વર ભજીએ તને - O Ishwar Bhajiye Tane - Lyrics

ઓ ઇશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ

ઓ ઇશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ
ગુણ તારાં નિત ગાઇએ, થાય અમારાં કામ…

હેત લાવી હસાવ તું, સદા રાખ દિલ સાફ
ભૂલ કદી કરીએ અમે, તો પ્રભુ કરજો માફ…

પ્રભુ એટલું આપજો, કુટુંબ પોષણ થાય
ભૂખ્યા કોઇ સૂએ નહીં, સાધુ સંત સમાય…

અતિથિ ઝાંખો નવ પડે, આશ્રિત ના દુભાય
જે આવે અમ આંગણે, આશિષ દેતો જાય…

સ્વભાવ એવો આપજો, સૌ ઇચ્છે અમ હિત
શત્રુ ઇચ્છે મિત્રતા, પડોશી ઇચ્છે પ્રીત…

વિચાર વાણી વર્તને, સૌનો પામું પ્રેમ
સગાં સ્નેહી કે શત્રુનું, ઇચ્છું કુશળક્ષેમ…

આસ પાસ આકાશમાં, હૈયામાં આવાસ
ઘાસ ચાસની પાસમાં, વિશ્વપતિ નો વાસ…

ભોંયમાં પેસી ભોંયરે, કરીએ છાની વાત
ઘડીએ માનમાં ઘાટ તે, જાણે જગનો તાત.

ખાલી જગ્યા ખોળીએ, કણી મૂકવા કાજ
ક્યાંયે જગકર્તા વિના, ઠાલુ ના મળે ઠામ…

જોવા આપી આંખડી, સાંભળવાને કાન
જીભ બનાવી બોલવા, ભલું કર્યું ભગવાન…

ઓ ઇશ્વર તું એક છે, સર્જ્યો તે સંસાર
પ્રુથ્વી પાણી પર્વતો, તેં કીધા તૈયાર…

તારા સારા શોભતા, સૂરજ ને વળી સોમ
તે તો સઘળા તે રચ્યા, જબરું તારું જોમ…

અમને આપ્યાં જ્ઞાન ગુણ, તેનો તું દાતાર
બોલે પાપી પ્રાણીઓ, એ તારો ઉપકાર…

કાપ કલેશ કંકાસ ને, કાપ પાપ પરિતાપ
કાપ કુમતિ કરુણા કીજે, કાપ કષ્ટ સુખ આપ…

ઓ ઇશ્વર તમને નમું, માંગુ જોડી હાથ
આપો સારા ગુણ અને, સુખમાં રાખો સાથ…

મન વાણી ને હાથથી, કરીએ સારાં કામ
એવી બુધ્ધિ દો અને, પાળો બાળ તમામ…

ઓ ઇશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ
ગુણ તારાં નિત ગાઇએ, થાય અમારાં કામ…

- કવિ દલપતરામ


O Ishwar Bhajiye Tane

O ishvar bhajīe tane, moṭun chhe tuj nāma

O ishvar bhajīe tane, moṭun chhe tuj nāma
Guṇ tārān nit gāie, thāya amārān kāma…

Het lāvī hasāv tun, sadā rākh dil sāfa
Bhūl kadī karīe ame, to prabhu karajo māfa…

Prabhu eṭalun āpajo, kuṭunba poṣhaṇ thāya
Bhūkhyā koi sūe nahīn, sādhu santa samāya…

Atithi zānkho nav paḍe, āshrit nā dubhāya
Je āve am āngaṇe, āshiṣh deto jāya…

Svabhāv evo āpajo, sau ichchhe am hita
Shatru ichchhe mitratā, paḍoshī ichchhe prīta…

Vichār vāṇī vartane, sauno pāmun prema
Sagān snehī ke shatrunun, ichchhun kushaḷakṣhema…

Ās pās ākāshamān, haiyāmān āvāsa
Ghās chāsanī pāsamān, vishvapati no vāsa…

Bhonyamān pesī bhonyare, karīe chhānī vāta
Ghaḍīe mānamān ghāṭ te, jāṇe jagano tāta.

Khālī jagyā khoḷīe, kaṇī mūkavā kāja
Kyānye jagakartā vinā, ṭhālu nā maḷe ṭhāma…

Jovā āpī ānkhaḍī, sānbhaḷavāne kāna
Jībh banāvī bolavā, bhalun karyun bhagavāna…

O ishvar tun ek chhe, sarjyo te sansāra
Pruthvī pāṇī parvato, ten kīdhā taiyāra…

Tārā sārā shobhatā, sūraj ne vaḷī soma
Te to saghaḷā te rachyā, jabarun tārun joma…

Amane āpyān jnyān guṇa, teno tun dātāra
Bole pāpī prāṇīo, e tāro upakāra…

Kāp kalesh kankās ne, kāp pāp paritāpa
Kāp kumati karuṇā kīje, kāp kaṣhṭa sukh āpa…

O ishvar tamane namun, māngu joḍī hātha
Āpo sārā guṇ ane, sukhamān rākho sātha…

Man vāṇī ne hāthathī, karīe sārān kāma
Evī budhdhi do ane, pāḷo bāḷ tamāma…

O ishvar bhajīe tane, moṭun chhe tuj nāma
Guṇ tārān nit gāie, thāya amārān kāma…

  • kavi dalapatarāma