ઓ મારી ગુજરાત! - O Mari Gujarata! - Gujarati

ઓ મારી ગુજરાત!

ઓ મારી ગુજરાત! ઓ વ્હાલી ગુજરાત!
ઓ મારી ગુજરાત!

મા તારું ઉપવન અણમૂલ
અમે મા એ ઉપવનના ફૂલ
સમય આવતાં વજ્ર બનીશું, સાચવશું ના જાત!
ઓ મારી ગુજરાત!

આશ્રય આવે બાળ પરાયાં
તારા ના કદી થાન સૂકાયાં
ઉદારદિલ જે દેવા બેઠી તેને નિજ પર શી પંચાત
ઓ મારી ગુજરાત!

તારો અંક ખુંદી તે આગળ
આજ ખુંદે ધરતીની ભાગળ
તે ક્યમ ભૂલે તારી નદીનાં નીર તણી તાકાત
ઓ મારી ગુજરાત!

જીવવું તારું કામ કરીને
મરવું તારું નામ સ્મરીને
તારે અંકે ઊગો મા મારા નવજીવનનું પહેલું પ્રભાત
ઓ મારી ગુજરાત!


ओ मारी गुजरात!

ओ मारी गुजरात! ओ व्हाली गुजरात!
ओ मारी गुजरात!

मा तारुं उपवन अणमूल
अमे मा ए उपवनना फूल
समय आवतां वज्र बनीशुं, साचवशुं ना जात!
ओ मारी गुजरात!

आश्रय आवे बाळ परायां
तारा ना कदी थान सूकायां
उदारदिल जे देवा बेठी तेने निज पर शी पंचात
ओ मारी गुजरात!

तारो अंक खुंदी ते आगळ
आज खुंदे धरतीनी भागळ
ते क्यम भूले तारी नदीनां नीर तणी ताकात
ओ मारी गुजरात!

जीववुं तारुं काम करीने
मरवुं तारुं नाम स्मरीने
तारे अंके ऊगो मा मारा नवजीवननुं पहेलुं प्रभात
ओ मारी गुजरात!


O Mari Gujarata!

O mari gujarata! o vhali gujarata!
o mari gujarata!

Ma tarun upavan anamula
Ame ma e upavanana fula
Samaya avatan vajra banishun, sachavashun na jata!
o mari gujarata!

Ashraya ave bal parayan
Tara na kadi than sukayan
Udaradil je deva bethi tene nij par shi panchata
o mari gujarata!

Taro anka khundi te agala
Aj khunde dharatini bhagala
Te kyam bhule tari nadinan nir tani takata
o mari gujarata!

Jivavun tarun kam karine
Maravun tarun nam smarine
Tare anke ugo ma mara navajivananun pahelun prabhata
o mari gujarata!


O mārī gujarāta!

O mārī gujarāta! o vhālī gujarāta!
o mārī gujarāta!

Mā tārun upavan aṇamūla
Ame mā e upavananā fūla
Samaya āvatān vajra banīshun, sāchavashun nā jāta!
o mārī gujarāta!

Āshraya āve bāḷ parāyān
Tārā nā kadī thān sūkāyān
Udāradil je devā beṭhī tene nij par shī panchāta
o mārī gujarāta!

Tāro anka khundī te āgaḷa
Āj khunde dharatīnī bhāgaḷa
Te kyam bhūle tārī nadīnān nīr taṇī tākāta
o mārī gujarāta!

Jīvavun tārun kām karīne
Maravun tārun nām smarīne
Tāre anke ūgo mā mārā navajīvananun pahelun prabhāta
o mārī gujarāta!


Source : જયંત પાઠક