ઓછું આવ્યું મારા વાલમાને - Ochhun Avyun Mara Valamane - Gujarati

ઓછું આવ્યું મારા વાલમાને

ઓછું આવ્યું મારા વાલમાને રાતમાં
વાંકું પડ્યું એને નાનીશી વાતમાં
ઓછું આવ્યું મારા વાલમાને રાતમાં

પૂનમનો ચાંદલો જોઈને હું રોઈ પડી
નાવલિયો સમજ્યો હું ચાંદલિયે મોહી પડી

પ્રગટી અદેખાઈ પુરુષની જાતમાં
ઓછું આવ્યું મારા વાલમાને રાતમાં

એને મનાવવાને ગીતડું મેં ગાયું
ગાતાં ગાતાં વ્હાલે બીજું કૈં માગ્યું
ઓછું આવ્યું મારા વાલમાને રાતમાં

જ્યારે ને ત્યારે પૂનમની રાતમાં
ઓછું એ લાવે નાનીશી વાતમાં
એનું એ ગીત એને એવું ભાવ્યું
રોજ રોજ વાલમને ઓછું આવ્યું

ઓછું આવ્યું મારા વાલમાને રાતમાં
વાંકું પડ્યું એને નાનીશી વાતમાં
ઓછું આવ્યું મારા વાલમાને રાતમાં


ओछुं आव्युं मारा वालमाने

ओछुं आव्युं मारा वालमाने रातमां
वांकुं पड्युं एने नानीशी वातमां
ओछुं आव्युं मारा वालमाने रातमां

पूनमनो चांदलो जोईने हुं रोई पडी
नावलियो समज्यो हुं चांदलिये मोही पडी

प्रगटी अदेखाई पुरुषनी जातमां
ओछुं आव्युं मारा वालमाने रातमां

एने मनाववाने गीतडुं में गायुं
गातां गातां व्हाले बीजुं कैं माग्युं
ओछुं आव्युं मारा वालमाने रातमां

ज्यारे ने त्यारे पूनमनी रातमां
ओछुं ए लावे नानीशी वातमां
एनुं ए गीत एने एवुं भाव्युं
रोज रोज वालमने ओछुं आव्युं

ओछुं आव्युं मारा वालमाने रातमां
वांकुं पड्युं एने नानीशी वातमां
ओछुं आव्युं मारा वालमाने रातमां


Ochhun Avyun Mara Valamane

Ochhun avyun mara valamane rataman
Vankun padyun ene nanishi vataman
Ochhun avyun mara valamane rataman

Punamano chandalo joine hun roi padi
Navaliyo samajyo hun chandaliye mohi padi

Pragati adekhai purushani jataman
Ochhun avyun mara valamane rataman

Ene manavavane gitadun men gayun
Gatan gatan vhale bijun kain magyun
Ochhun avyun mara valamane rataman

Jyare ne tyare punamani rataman
Ochhun e lave nanishi vataman
Enun e git ene evun bhavyun
Roj roj valamane ochhun avyun

Ochhun avyun mara valamane rataman
Vankun padyun ene nanishi vataman
Ochhun avyun mara valamane rataman


Ochhun āvyun mārā vālamāne

Ochhun āvyun mārā vālamāne rātamān
Vānkun paḍyun ene nānīshī vātamān
Ochhun āvyun mārā vālamāne rātamān

Pūnamano chāndalo joīne hun roī paḍī
Nāvaliyo samajyo hun chāndaliye mohī paḍī

Pragaṭī adekhāī puruṣhanī jātamān
Ochhun āvyun mārā vālamāne rātamān

Ene manāvavāne gītaḍun men gāyun
Gātān gātān vhāle bījun kain māgyun
Ochhun āvyun mārā vālamāne rātamān

Jyāre ne tyāre pūnamanī rātamān
Ochhun e lāve nānīshī vātamān
Enun e gīt ene evun bhāvyun
Roj roj vālamane ochhun āvyun

Ochhun āvyun mārā vālamāne rātamān
Vānkun paḍyun ene nānīshī vātamān
Ochhun āvyun mārā vālamāne rātamān


Source : સ્વરઃ શ્રીમતી જ્યોત્સના મહેતા
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ