ૐ તત્સત્ શ્રી નારાયણ તું - Om tatsat shrī nārāyaṇ tun - Lyrics

ઓમ તત્સત્ શ્રી નારાયણ તું

યા કુન્દેન્દુ તુષાર- હાર ધવલા

યા કુન્દેન્દુ તુષાર- હાર ધવલા, યા શુભ્ર, વસ્ત્રામ્વૃતા !
યા વીણા- વર – દંડ – મંડિત કરા,યા શ્વેત પદ્માસના, ! !
યા બ્રહ્માચ્યુત શંકર પ્રભુતિભિમિ,દેવૈ:સદા – વંદિતા !
સા માસ્ પાતુ સરસ્વતી ભગવતી, નિ: શેષ જાડ્યાપહા ! !

ૐ તત્સત્ શ્રી નારાયણ તું

ૐ તત્સત્ શ્રી નારાયણ તું,
પુરુષોત્તમ ગુરુ તું;
સિદ્ધ બુદ્ધ તું, સ્કન્દ વિનાયક
સવિતા પાવક તું,
બ્રહ્મ મજદ તું, યહ્વ શક્તિ તું,
ઇસુ પિતા પ્રભુ તું … ૐ તત્સત્

રુદ્ર વિષ્ણુ તું, રામ-કૃષ્ણ તું,
રહીમ તાઓ તું,
વાસુદેવ ગો-વિશ્વરૂપ તું,
ચિદાનન્દ હરિ તું;
અદ્વિતીય તું, અકાલ નિર્ભય
આત્મ-લિંગ શિવ તું … ૐ તત્સત્

ૐ તત્સત્ શ્રી નારાયણ તું,
પુરુષોત્તમ ગુરુ તું;
સિદ્ધ બુદ્ધ તું, સ્કન્દ વિનાયક
સવિતા પાવક તું … ૐ તત્સત્


Ya Kundendu Tushara- Hara Dhavala

Ya kundendu tushara- har dhavala, ya shubhra, vastramvrut !!
Ya vina- var – danda – mandit kara,ya shvet padmasana, !!
Ya brahmachyut shankar prabhutibhimi,devai:sad – vandit !!
Sa mas patu saraswati bhagavati, ni: shesh jadyapah !!

om tatsat shrī nārāyaṇ tun

ૐ tatsat shrī nārāyaṇ tun,
Puruṣhottam guru tun;
Siddha buddha tun, skanda vināyaka
Savitā pāvak tun,
Brahma majad tun, yahva shakti tun,
Isu pitā prabhu tun … ૐ tatsat

Rudra viṣhṇu tun, rāma-kṛuṣhṇa tun,
Rahīm tāo tun,
Vāsudev go-vishvarūp tun,
Chidānanda hari tun;
Advitīya tun, akāl nirbhaya
Ātma-linga shiv tun … ૐ tatsat

ૐ tatsat shrī nārāyaṇ tun,
Puruṣhottam guru tun;
Siddha buddha tun, skanda vināyaka
Savitā pāvak tun … ૐ tatsat