ઓઝો ઓઝો રે - Ozo Ozo Re - Lyrics

ઓઝો ઓઝો રે

(ચાક વધાવવાનું ગીત)

ઓઝો ઓઝો રે ઓઝી તણો
ઓઝો વહુનો વીરો રે
ઓઝો લાવે ઘી તાવણી

લાપસી તે રાંધશું ફરતે ચાટવે
જમશે અમરતવહુનો વીરો રે
ઓઝો લાવે ઘી તાવણી

કાંઠા કોરું રે કરડી ગયો
બોઘેણ્યું મેલ્યું મૈયરની વાટ રે
ઓઝો લાવે ઘી તાવણી

ઓઝો ને ઓઝી ધસમશે
ઓઝા અકોટા ઘડાવ
અકોટાના બેસે દોકડાં રે
કાને કોડિયાં જડાવ રે

ઓઝો ને ઓઝી ધસમશે
ઓઝા કાંબિયું ઘડાવ
કાંબિયુંના બેસે દોકડાં રે
પગે કાંઠા જડાવ રે

ઓઝો ને ઓઝી ધસમશે
ઓઝા ચૂડલો કરાવ
ચૂડલાના બેસે દોકડાં રે
મને નળિયાં સરાવ રે


Ozo Ozo Re

(chāk vadhāvavānun gīta)

Ozo ozo re ozī taṇo
Ozo vahuno vīro re
Ozo lāve ghī tāvaṇī

Lāpasī te rāndhashun farate chāṭave
Jamashe amaratavahuno vīro re
Ozo lāve ghī tāvaṇī

Kānṭhā korun re karaḍī gayo
Bogheṇyun melyun maiyaranī vāṭ re
Ozo lāve ghī tāvaṇī

Ozo ne ozī dhasamashe
Ozā akoṭā ghaḍāva
Akoṭānā bese dokaḍān re
Kāne koḍiyān jaḍāv re

Ozo ne ozī dhasamashe
Ozā kānbiyun ghaḍāva
Kānbiyunnā bese dokaḍān re
Page kānṭhā jaḍāv re

Ozo ne ozī dhasamashe
Ozā chūḍalo karāva
Chūḍalānā bese dokaḍān re
Mane naḷiyān sarāv re

Source: Mavjibhai