પછી શામળિયોજી બોલિયા - Pachhi Shamaliyoji Boliya - Lyrics

પછી શામળિયોજી બોલિયા

પછી શામળિયોજી બોલિયા તને સાંભરે રે
હાજી બાળપણાંની પ્રીત મને કેમ વિસરે રે

આપણે બે મહિના સાથે રહ્યાં તને સાંભરે રે
સાંદીપનિ ઋષિને ઘેર મને કેમ વિસરે રે

અન્ન ભિક્ષા માંગી લાવતા તને સાંભરે રે
હાજી જમતાં ત્રણે ય સાથ મને કેમ વિસરે રે

આપણે સુતા એક સાથરે તને સાંભરે રે
સુખ દુઃખની કરતા વાત મને કેમ વિસરે રે

પાછલી રાતના જાગતા તને સાંભરે રે
હાજી કરતા વેદનો પાઠ મને કેમ વિસરે રે

ગુરુ આપણા ગામે ગયા તને સાંભરે રે
હાજી જાચવા કોઈ શેઠ મને કેમ વિસરે રે

કામ દીધું ગોરાણીએ તને સાંભરે રે
કહ્યું લઈ આવો કાષ્ટ મને કેમ વિસરે રે

શરીર આપણાં ઉકળી ગયાં તને સાંભરે રે
હાજી લાગ્યો સૂરજ તાપ મને કેમ વિસરે રે

ખંભે કુહાડા ધરિયા તને સાંભરે રે
ઘણું દૂર ગયા રણછોડ મને કેમ વિસરે રે

આપણે વાદ વદ્યા ત્રણે બાંધવા તને સાંભરે રે
હાજી ફાડ્યું મોટું ઝાડ મને કેમ વિસરે રે

ત્રણ ભારા બાંધ્યા દોરડે તને સાંભરે રે
હાજી આવ્યા બારે મેહ મને કેમ વિસરે રે

શીતળ વાયુ વાયો ઘણો તને સાંભરે રે
હાજી ટાઢે થરથરે દેહ મને કેમ વિસરે રે

નદીએ પૂર આવ્યું ઘણું તને સાંભરે રે
ઘન વરસ્યો મૂશળધાર મને કેમ વિસરે રે

એકે દિશા સૂઝે નહિ તને સાંભરે રે
થાતા વીજ તણાં ચમકાર મને કેમ વિસરે રે

ગુરુજી નીસર્યાં ખોળવા તને સાંભરે રે
દેતાં ગોરાણીને ઠપકો અપાર મને કેમ વિસરે રે

આપણને છાતીએ ચાંપિયાં તને સાંભરે રે
હાજી તેડીને લાવ્યા ઘેર મને કેમ વિસરે રે

-પ્રેમાનંદ


Pachhi Shamaliyoji Boliya

Pachhi shamaliyoji boliya tane sanbhare re
Haji balapananni prit mane kem visare re

Apane be mahin sathe rahyan tane sanbhare re
Sandipani hrushine gher mane kem visare re

Anna bhiksha mangi lavat tane sanbhare re
Haji jamatan trane ya sath mane kem visare re

Apane sut ek sathare tane sanbhare re
Sukh duahkhani karat vat mane kem visare re

Pachhali ratan jagat tane sanbhare re
Haji karat vedano path mane kem visare re

Guru apan game gaya tane sanbhare re
Haji jachav koi sheth mane kem visare re

Kam didhun goranie tane sanbhare re
Kahyun lai avo kashṭa mane kem visare re

Sharir apanan ukali gayan tane sanbhare re
Haji lagyo suraj tap mane kem visare re

Khanbhe kuhad dhariya tane sanbhare re
Ghanun dur gaya ranachhod mane kem visare re

Apane vad vadya trane bandhav tane sanbhare re
Haji fadyun motun zad mane kem visare re

Tran bhar bandhya dorade tane sanbhare re
Haji avya bare meh mane kem visare re

Shital vayu vayo ghano tane sanbhare re
Haji tadhe tharathare deh mane kem visare re

Nadie pur avyun ghanun tane sanbhare re
Ghan varasyo mushaladhar mane kem visare re

Eke dish suze nahi tane sanbhare re
That vij tanan chamakar mane kem visare re

Guruji nisaryan kholav tane sanbhare re
Detan goranine ṭhapako apar mane kem visare re

Apanane chhatie chanpiyan tane sanbhare re
Haji tedine lavya gher mane kem visare re

-premananda

Source: Mavjibhai