પગલીનો પાડનાર - Pagalīno Pāḍanāra - Lyrics

પગલીનો પાડનાર

લીપ્યું ને ગૂંપ્યું મારું આંગણું રે
પગલીનો પાડનાર દ્યોને રન્નાદે
વાંઝિયાં મે’ણાં માતા દોહ્યલાં
દળણાં દળીને હું ઊભી રહી
કુલેરનો માગનાર દ્યોને રન્નાદે
વાંઝિયાં મે’ણાં માતા દોહ્યલાં
મહીડાં વલોવીને હું ઊભી રહી
માખણનો માગનાર દ્યોને રન્નાદે
વાંઝિયાં મે’ણાં માતા દોહ્યલાં
પાણીડાં ભરીને હું તો ઊભી રહી
છેડાનો ઝાલનાર દ્યોને રન્નાદે
વાંઝિયાં મે’ણાં માતા દોહ્યલાં
રોટલાં ઘડીને હું તો ઊભી રહી
ચાનકીનો માગનાર દ્યોને રન્નાદે
વાંઝિયાં મે’ણાં માતા દોહ્યલાં
ધોળો ધફોયો મારો સાડલો રે
ખોળાનો ખૂંદનાર દ્યોને રન્નાદે
વાંઝિયાં મે’ણાં માતા દોહ્યલાં


Pagalīno Pāḍanāra

Līpyun ne gūnpyun mārun āngaṇun re
Pagalīno pāḍanār dyone rannāde
vānziyān me’ṇān mātā dohyalān
Daḷaṇān daḷīne hun ūbhī rahī
Kulerano māganār dyone rannāde
vānziyān me’ṇān mātā dohyalān
Mahīḍān valovīne hun ūbhī rahī
Mākhaṇano māganār dyone rannāde
vānziyān me’ṇān mātā dohyalān
Pāṇīḍān bharīne hun to ūbhī rahī
Chheḍāno zālanār dyone rannāde
vānziyān me’ṇān mātā dohyalān
Roṭalān ghaḍīne hun to ūbhī rahī
Chānakīno māganār dyone rannāde
vānziyān me’ṇān mātā dohyalān
Dhoḷo dhafoyo māro sāḍalo re
Khoḷāno khūndanār dyone rannāde
vānziyān me’ṇān mātā dohyalān

Source: Mavjibhai