પગલું પગલાંમાં અટવાણું - Pagalun Pagalanman Atavanun - Gujarati

પગલું પગલાંમાં અટવાણું

તનનાં પગલાં તો ધરતી પર પાડે એની છાપ
તનનાં પગલાં તો ધરતી પર પાડે એની છાપ
મનનાં પગલાંની માયાનું મનડું જાણે પાપ

ભટકતા ભવમાં રણ ભરવાણું
કે મનખો રમતો ચલકચલાણું કે મનખો રમતો ચલકચલાણું

સાત સાત સાચાં પગલાંનું ખોટું પગલું એક
સાત સાત સાચાં પગલાંનું ખોટું પગલું એક
સાત સાત આ જન્મારાની અધવચ્ચ તૂટી ટેક

ઉકલશે ક્યાંથી હવે ઉખાણું
કે મનખો રમતો ચલકચલાણું કે મનખો રમતો ચલકચલાણું

પગલું પગલાંમાં અટવાણું
કે મનખો રમતો ચલકચલાણું કે મનખો રમતો ચલકચલાણું


पगलुं पगलांमां अटवाणुं

तननां पगलां तो धरती पर पाडे एनी छाप
तननां पगलां तो धरती पर पाडे एनी छाप
मननां पगलांनी मायानुं मनडुं जाणे पाप

भटकता भवमां रण भरवाणुं
के मनखो रमतो चलकचलाणुं के मनखो रमतो चलकचलाणुं

सात सात साचां पगलांनुं खोटुं पगलुं एक
सात सात साचां पगलांनुं खोटुं पगलुं एक
सात सात आ जन्मारानी अधवच्च तूटी टेक

उकलशे क्यांथी हवे उखाणुं
के मनखो रमतो चलकचलाणुं के मनखो रमतो चलकचलाणुं

पगलुं पगलांमां अटवाणुं
के मनखो रमतो चलकचलाणुं के मनखो रमतो चलकचलाणुं


Pagalun Pagalanman Atavanun

Tananan pagalan to dharati par pade eni chhapa
Tananan pagalan to dharati par pade eni chhapa
Mananan pagalanni mayanun manadun jane papa

Bhatakata bhavaman ran bharavanun
Ke manakho ramato chalakachalanun ke manakho ramato chalakachalanun

Sat sat sachan pagalannun khotun pagalun eka
Sat sat sachan pagalannun khotun pagalun eka
Sat sat a janmarani adhavachch tuti teka

Ukalashe kyanthi have ukhanun
Ke manakho ramato chalakachalanun ke manakho ramato chalakachalanun

Pagalun pagalanman atavanun
Ke manakho ramato chalakachalanun ke manakho ramato chalakachalanun


Pagalun pagalānmān aṭavāṇun

Tananān pagalān to dharatī par pāḍe enī chhāpa
Tananān pagalān to dharatī par pāḍe enī chhāpa
Mananān pagalānnī māyānun manaḍun jāṇe pāpa

Bhaṭakatā bhavamān raṇ bharavāṇun
Ke manakho ramato chalakachalāṇun ke manakho ramato chalakachalāṇun

Sāt sāt sāchān pagalānnun khoṭun pagalun eka
Sāt sāt sāchān pagalānnun khoṭun pagalun eka
Sāt sāt ā janmārānī adhavachch tūṭī ṭeka

Ukalashe kyānthī have ukhāṇun
Ke manakho ramato chalakachalāṇun ke manakho ramato chalakachalāṇun

Pagalun pagalānmān aṭavāṇun
Ke manakho ramato chalakachalāṇun ke manakho ramato chalakachalāṇun


Source : સ્વરઃ હંસા દવે
ગીતઃ વેણીભાઈ પુરોહિત
સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા
ચિત્રપટઃ કંકુ (૧૯૬૯)