પહેલું પહેલું મંગળિયું - Pahelun Pahelun Mangaḷiyun - Lyrics

પહેલું પહેલું મંગળિયું

(ફેરા ફરતી વખતે ગવાતું ગીત)

પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે
પહેલે મંગળ ગાયોનાં દાન દેવાય રે
અગ્નિદેવની સાક્ષીએ ફેરા ફરાય રે
બન્ને પક્ષે આનંદ અતિ ઊભરાય રે

બીજું બીજું મંગળિયું વરતાય રે
બીજે મંગળ રૂપાનાં દાન દેવાય રે
માંડવડામાં મંગળ ગીતો ગવાય રે
સૌને હૈયે અતિ હરખ ન માય રે

ત્રીજું ત્રીજું મંગળિયું વરતાય રે
ત્રીજે મંગળ સોનાનાં દાન દેવાય રે
અગ્નિદેવની સાક્ષીએ ફેરા ફરાય રે
બન્ને પક્ષે આનંદ અતિ ઊભરાય રે

ચોથું ચોથું મંગળિયું વરતાય રે
ચોથે મંગળ કન્યાનાં દાન દેવાય રે
ફૂલડાં કેરી ફોરમ બધે પ્રસારાય રે
શુભ દિન આજે શુકનનો કહેવાય રે


Pahelun Pahelun Mangaḷiyun

(ferā faratī vakhate gavātun gīta)

Pahelun pahelun mangaḷiyun varatāya re
pahele mangaḷ gāyonān dān devāya re
Agnidevanī sākṣhīe ferā farāya re
banne pakṣhe ānanda ati ūbharāya re

Bījun bījun mangaḷiyun varatāya re
bīje mangaḷ rūpānān dān devāya re
Mānḍavaḍāmān mangaḷ gīto gavāya re
saune haiye ati harakh n māya re

Trījun trījun mangaḷiyun varatāya re
trīje mangaḷ sonānān dān devāya re
Agnidevanī sākṣhīe ferā farāya re
banne pakṣhe ānanda ati ūbharāya re

Chothun chothun mangaḷiyun varatāya re
chothe mangaḷ kanyānān dān devāya re
Fūlaḍān kerī foram badhe prasārāya re
shubh din āje shukanano kahevāya re

Source: Mavjibhai