પાંપણ પાછળ નેણ છુપાવ્યાં - Panpan Pachhal Nen Chhupavyan - Gujarati

પાંપણ પાછળ નેણ છુપાવ્યાં

પાંપણ પાછળ નેણ છુપાવ્યાં, પાલવ પાછળ હૈયું,
પણ મારી પાની કહ્યું નહિ માની
છુપે ના છુપાણી કરે મનમાની

સાસરીની સાંકડી શેરીમાં વાગે કદી ના સંગીત
જાતાં ને આવતાં ઝાંઝરીની તાલે પાની ગાતી રહે ગીત

નહિ એ મૂંઝાણી રહી અણજાણી
સદાકાળ પાની કરે મનમાની

પણ મારી પાની કહ્યું નહિ માની
છુપે ના છુપાણી કરે મનમાની

મૈયરથી મુને મળવા આવ્યો એ મારો કોઈ મન મિત
પિયરથી તારા વાવડ લાવ્યો, તું શું ભૂલી ગઈ પ્રીત
લાવ્યો છું એક ઝાંઝરજોડી, સુણાવ તું કોઈ ગીત

સુણી હું લજાણી પણ મારી પાની
નહિ લજવાણી એના ઝાંઝરની વાણી

નાચે મારી પાની થઈને મસ્તાની
એ રોકે ના રોકાણી હું લાખ રીસાણી

પણ મારી પાની કહ્યું નહિ માની
છુપે ના છુપાણી કરે મનમાની


पांपण पाछळ नेण छुपाव्यां

पांपण पाछळ नेण छुपाव्यां, पालव पाछळ हैयुं,
पण मारी पानी कह्युं नहि मानी
छुपे ना छुपाणी करे मनमानी

सासरीनी सांकडी शेरीमां वागे कदी ना संगीत
जातां ने आवतां झांझरीनी ताले पानी गाती रहे गीत

नहि ए मूंझाणी रही अणजाणी
सदाकाळ पानी करे मनमानी

पण मारी पानी कह्युं नहि मानी
छुपे ना छुपाणी करे मनमानी

मैयरथी मुने मळवा आव्यो ए मारो कोई मन मित
पियरथी तारा वावड लाव्यो, तुं शुं भूली गई प्रीत
लाव्यो छुं एक झांझरजोडी, सुणाव तुं कोई गीत

सुणी हुं लजाणी पण मारी पानी
नहि लजवाणी एना झांझरनी वाणी

नाचे मारी पानी थईने मस्तानी
ए रोके ना रोकाणी हुं लाख रीसाणी

पण मारी पानी कह्युं नहि मानी
छुपे ना छुपाणी करे मनमानी


Panpan Pachhal Nen Chhupavyan

Panpan pachhal nen chhupavyan, palav pachhal haiyun,
Pan mari pani kahyun nahi mani
Chhupe na chhupani kare manamani

Sasarini sankadi sheriman vage kadi na sangita
Jatan ne avatan zanzarini tale pani gati rahe gita

Nahi e munzani rahi anajani
Sadakal pani kare manamani

Pan mari pani kahyun nahi mani
Chhupe na chhupani kare manamani

Maiyarathi mune malava avyo e maro koi man mita
Piyarathi tara vavad lavyo, tun shun bhuli gai prita
Lavyo chhun ek zanzarajodi, sunav tun koi gita

Suni hun lajani pan mari pani
Nahi lajavani ena zanzarani vani

Nache mari pani thaine mastani
E roke na rokani hun lakh risani

Pan mari pani kahyun nahi mani
Chhupe na chhupani kare manamani


Pānpaṇ pāchhaḷ neṇ chhupāvyān

Pānpaṇ pāchhaḷ neṇ chhupāvyān, pālav pāchhaḷ haiyun,
Paṇ mārī pānī kahyun nahi mānī
Chhupe nā chhupāṇī kare manamānī

Sāsarīnī sānkaḍī sherīmān vāge kadī nā sangīta
Jātān ne āvatān zānzarīnī tāle pānī gātī rahe gīta

Nahi e mūnzāṇī rahī aṇajāṇī
Sadākāḷ pānī kare manamānī

Paṇ mārī pānī kahyun nahi mānī
Chhupe nā chhupāṇī kare manamānī

Maiyarathī mune maḷavā āvyo e māro koī man mita
Piyarathī tārā vāvaḍ lāvyo, tun shun bhūlī gaī prīta
Lāvyo chhun ek zānzarajoḍī, suṇāv tun koī gīta

Suṇī hun lajāṇī paṇ mārī pānī
Nahi lajavāṇī enā zānzaranī vāṇī

Nāche mārī pānī thaīne mastānī
E roke nā rokāṇī hun lākh rīsāṇī

Paṇ mārī pānī kahyun nahi mānī
Chhupe nā chhupāṇī kare manamānī


Source : સ્વરઃ કવિતા કૃષ્ણમૂર્તિ
ગીતઃ નિરંજના ભાર્ગવ
સંગીતઃ નવીન શાહ