પાઓ પ્રેમરસ પ્રાણજીવન - Pao Premaras Pranajivana - Lyrics

પાઓ પ્રેમરસ પ્રાણજીવન

પાઓ પ્રેમરસ પ્રાણજીવન દીન થઈ યાચું રે
મુક્તિમાર્ગીને આપજો જ્ઞાન હું તો નવ રાચું રે
રીઝે રાબડી થકી ગરીબલોક ભોગીને નવ ભાવે રે
અમો રાજનાં ખાસાં ખવાસ મુક્તિ મન ના’વે રે

નિત્ય નીરખીએ નટવરરૂપ હોંશ મનમાંથી રે
મનમાન્યું મળે સહુ સુખ એકતામાં ક્યાંથી રે
દિવ્ય રૂપ છો સદા સાકાર આનંદના રાશિ રે
બોલે અનુચિત માયિક મુગ્ધ નરકના વાસી રે

દુષ્ટ જીવને કહે છે બ્રહ્મ જીવ બ્રહ્મ લેખે રે
છતે સ્વામીએ સુહાગનું સુખ સ્વપ્ને ન દેખે રે
આપ સ્વામી સદા હું દાસ નાતો એ નિભાવો રે
રુચે આપને પડો એવી ટેવ અન્ય રખે પાડો રે

વિના લાલચનું લાલ વ્હાલ આટલુંક આપો રે
વિષયવાસના પ્રપંચની પ્રીત કૃષ્ણ મારી કાપો રે
અનન્ય સેવા અખંડ સતસંગ મનોહર માંગું રે
દયા પ્રીતમજી આપો મુને એહ પાયે લળી લાગું રે

-દયારામ


Pao Premaras Pranajivana

Pao premaras pranajivan din thai yachun re
Muktimargine apajo gnan hun to nav rachun re
Rize rabadi thaki garibalok bhogine nav bhave re
Amo rajanan khasan khavas mukti man na’ve re

Nitya nirakhie naṭavararup honsha manamanthi re
Manamanyun male sahu sukh ekataman kyanthi re
Divya rup chho sad sakar anandan rashi re
Bole anuchit mayik mugdha narakan vasi re

Dushṭa jivane kahe chhe brahma jiv brahma lekhe re
Chhate swamie suhaganun sukh swapne n dekhe re
Ap swami sad hun das nato e nibhavo re
Ruche apane pado evi tev anya rakhe pado re

Vin lalachanun lal vhal aṭalunka apo re
Vishayavasan prapanchani prit krushna mari kapo re
Ananya sev akhanda satasanga manohar mangun re
Daya pritamaji apo mune eh paye lali lagun re

-Dayarama

Source: Mavjibhai