પાપ તારું પરકાશ જાડેજા - Pāp Tārun Parakāsh Jāḍejā - Lyrics

પાપ તારું પરકાશ જાડેજા

પાપ તારું પરકાશ…
પાપ તારું પરકાશ જાડેજા, ધરમ તારો સંભાળ રે
તારી બેડલીને બૂડવા નહિ દઉં, જાડેજા રે
—એમ તોરલ કહે છે જી

વાળી ગોંદરેથી ગાય, તોળી રાણી
વાળી ગોંદરેથી ગાય રે
બહેન ભાણેજાં મારિયાં, તોરલ દે રે
—એમ જેસલ કહે છે જી

પાદર લૂંટી પાણિયાર, તોળી રાણી
પાદર લૂંટી પાણિયાર રે
વનના મોરલા મારિયા, તોરલ દે રે
—એમ જેસલ કહે છે જી

ફોડી સરોવર પાળ, તોળી રાણી
ફોડી સરોવર પાળ રે
વન કેરા મૃગલા મારિયા, તોરલ દે રે
—એમ જેસલ કહે છે જી

લૂંટી કુંવારી જાન, તોળી રાણી
લૂંટી કુંવારી જાન રે
સતવીસું મોડબંધા મારિયા, તોરલ દે રે
—એમ જેસલ કહે છે જી

હરણ હર્યાં લખચાર, તોળી રાણી
હરણ હર્યાં લખચાર રે
એવાં કરમ તો મેં કર્યાં, તોરલ દે રે
—એમ જેસલ કહે છે જી

જેટલા મથેજા વાળ, તોળી રાણી
જેટલા મથેજા વાળ રે
એટલા કુકરમ મેં કર્યાં, તોરલ દે રે
—એમ જેસલ કહે છે જી

પુણ્યે પાપ ઠેલાય, જાડેજા
પુણ્યે પાપ ઠેલાય રે
તારી બેડલીને બૂડવા નહિ દઉં, જાડેજા રે
–એમ તોરલ કહે છે જી


Pāp Tārun Parakāsh Jāḍejā

Pāp tārun parakāsha…
Pāp tārun parakāsh jāḍejā, dharam tāro sanbhāḷ re
Tārī beḍalīne būḍavā nahi daun, jāḍejā re
—em toral kahe chhe jī

Vāḷī gondarethī gāya, toḷī rāṇī
Vāḷī gondarethī gāya re
Bahen bhāṇejān māriyān, toral de re
—em jesal kahe chhe jī

Pādar lūnṭī pāṇiyāra, toḷī rāṇī
Pādar lūnṭī pāṇiyār re
Vananā moralā māriyā, toral de re
—em jesal kahe chhe jī

Foḍī sarovar pāḷa, toḷī rāṇī
Foḍī sarovar pāḷ re
Van kerā mṛugalā māriyā, toral de re
—em jesal kahe chhe jī

Lūnṭī kunvārī jāna, toḷī rāṇī
Lūnṭī kunvārī jān re
Satavīsun moḍabandhā māriyā, toral de re
—em jesal kahe chhe jī

Haraṇ haryān lakhachāra, toḷī rāṇī
Haraṇ haryān lakhachār re
Evān karam to men karyān, toral de re
—em jesal kahe chhe jī

Jeṭalā mathejā vāḷa, toḷī rāṇī
Jeṭalā mathejā vāḷ re
Eṭalā kukaram men karyān, toral de re
—em jesal kahe chhe jī

Puṇye pāp ṭhelāya, jāḍejā
Puṇye pāp ṭhelāya re
Tārī beḍalīne būḍavā nahi daun, jāḍejā re
–em toral kahe chhe jī

Source: Mavjibhai