પાપા પગલી - Papa Pagali - Gujarati Rhymes Lyrics

પાપા પગલી ધૂળની ઢગલી
ઢગલીમાં ઢેલ જીવે મારી બેન

Papa Pagli Dhudni Dhagali
Dhagalima Dhel Jive Mari Ben

પાપા પડિયા થોડુંક રડ્યાં
રડતાં રડતાં આંસુડાં ખર્યાં

Papa padiya Thoduk Radya
Radta Radta Asuda Kharya

પાપા પોળી ઘીમાં ઝબોળી
ચોળીને ખાજો તાજામાજા થાજો

Papa Podi Gheema Zabodi
Chodine Khajo Taja Maja Thajo

તાજામાજા થાજો
તાજામાજા થાજો

Taja Maja Thajo
Taja Maja Thajo