પરમ પ્રેમ પરબ્રહ્મ - Param Prem Parabrahma - Gujarati

પરમ પ્રેમ પરબ્રહ્મ

માત પ્રેમ, તાત પ્રેમ, પુત્ર પ્રેમ, પુત્રી પ્રેમ
દંપતિના દેવ પ્રેમ, પ્રેમ છે સંસાર સાર
પરમ પ્રેમ પરબ્રહ્મ

દયા પ્રેમ, દાન પ્રેમ, ભક્તિ પ્રેમ, જ્ઞાન પ્રેમ
યોગ પ્રેમ, મોક્ષ પ્રેમ, પ્રેમ છે સંન્યસ્તાધાર
પરમ પ્રેમ પરબ્રહ્મ

સ્થૂલ પ્રેમ, સૂક્ષ્મ પ્રેમ, વિશ્વ કેરો મન્ત્ર પ્રેમ
સૃષ્ટિનો સુવાસ પ્રેમ, પ્રેમ તેજ કેરો પાર
પરમ પ્રેમ પરબ્રહ્મ

આત્મનો વિકાસ પ્રેમ, જીવન પ્રકાશ પ્રેમ
પ્રેમ-પ્રેમ, સર્વ પ્રેમ, પ્રેમનો આ પારાવાર
પરમ પ્રેમ પરબ્રહ્મ
(નાટકઃ જયા જયંત)


परम प्रेम परब्रह्म

मात प्रेम, तात प्रेम, पुत्र प्रेम, पुत्री प्रेम
दंपतिना देव प्रेम, प्रेम छे संसार सार
परम प्रेम परब्रह्म

दया प्रेम, दान प्रेम, भक्ति प्रेम, ज्ञान प्रेम
योग प्रेम, मोक्ष प्रेम, प्रेम छे संन्यस्ताधार
परम प्रेम परब्रह्म

स्थूल प्रेम, सूक्ष्म प्रेम, विश्व केरो मन्त्र प्रेम
सृष्टिनो सुवास प्रेम, प्रेम तेज केरो पार
परम प्रेम परब्रह्म

आत्मनो विकास प्रेम, जीवन प्रकाश प्रेम
प्रेम-प्रेम, सर्व प्रेम, प्रेमनो आ पारावार
परम प्रेम परब्रह्म
(नाटकः जया जयंत)


Param Prem Parabrahma

Mat prema, tat prema, putra prema, putri prema
Danpatina dev prema, prem chhe sansar sara
param prem parabrahma

Daya prema, dan prema, bhakti prema, jnyan prema
Yog prema, moksh prema, prem chhe sannyastadhara
param prem parabrahma

Sthul prema, sukshma prema, vishva kero mantra prema
Srushtino suvas prema, prem tej kero para
param prem parabrahma

Atmano vikas prema, jivan prakash prema
Prema-prema, sarva prema, premano a paravara
param prem parabrahma
(natakah jaya jayanta)


Param prem parabrahma

Māt prema, tāt prema, putra prema, putrī prema
Danpatinā dev prema, prem chhe sansār sāra
param prem parabrahma

Dayā prema, dān prema, bhakti prema, jnyān prema
Yog prema, mokṣh prema, prem chhe sannyastādhāra
param prem parabrahma

Sthūl prema, sūkṣhma prema, vishva kero mantra prema
Sṛuṣhṭino suvās prema, prem tej kero pāra
param prem parabrahma

Ātmano vikās prema, jīvan prakāsh prema
Prema-prema, sarva prema, premano ā pārāvāra
param prem parabrahma
(nāṭakah jayā jayanta)


Source : મહાકવિ નાનાલાલ