પરપોટો થઈ ફૂટી ગયો - Parapoto Thai Futi Gayo - Gujarati

પરપોટો થઈ ફૂટી ગયો

પરપોટો થઈ ફૂટી ગયો રે
દરિયો રે, દરિયો રે, દરિયો રે

કાંઠે બેસી બીજ રોપતા એક છોકરે
છાલ ખાઈને ફેંકી દીધો ઠળિયો

હથેળિયુંમાં સોળ વરસને દીધી માઝમ કેદ
નસીબની રે રેખામાં ઘોળ્યા શ્વાસ ભરેલા ભેદ

સાવરણીની સાત સળીની આણ ફગાવી
ખીલી ગઈ રે કૂંણી કુંવારી કળીઓ

અંધકારના અજાણ રાતાં નગર ફળ્યાં બે શ્વાસ
ગઢમાં ગ્હેક્યાં મોર સાંભળી ફરફર ડોલ્યું ઘાસ

દરિયો ડહોળી ગીત ગોબરું દરિયાકાંઠે
ભરી ભરી ને ઠલવે રે આંગળીઓ

પરપોટો થઈ ફૂટી ગયો રે
દરિયો રે, દરિયો રે, દરિયો રે

(‘ઝાલર વાગે જૂઠડી’ કાવ્યસંગ્રહ)


परपोटो थई फूटी गयो

परपोटो थई फूटी गयो रे
दरियो रे, दरियो रे, दरियो रे

कांठे बेसी बीज रोपता एक छोकरे
छाल खाईने फेंकी दीधो ठळियो

हथेळियुंमां सोळ वरसने दीधी माझम केद
नसीबनी रे रेखामां घोळ्या श्वास भरेला भेद

सावरणीनी सात सळीनी आण फगावी
खीली गई रे कूंणी कुंवारी कळीओ

अंधकारना अजाण रातां नगर फळ्यां बे श्वास
गढमां ग्हेक्यां मोर सांभळी फरफर डोल्युं घास

दरियो डहोळी गीत गोबरुं दरियाकांठे
भरी भरी ने ठलवे रे आंगळीओ

परपोटो थई फूटी गयो रे
दरियो रे, दरियो रे, दरियो रे

(‘झालर वागे जूठडी’ काव्यसंग्रह)


Parapoto Thai Futi Gayo

Parapoto thai futi gayo re
Dariyo re, dariyo re, dariyo re

Kanthe besi bij ropata ek chhokare
Chhal khaine fenki didho thaliyo

Hatheliyunman sol varasane didhi mazam keda
Nasibani re rekhaman gholya shvas bharela bheda

Savaranini sat salini an fagavi
Khili gai re kunni kunvari kalio

Andhakarana ajan ratan nagar falyan be shvasa
Gadhaman ghekyan mor sanbhali farafar dolyun ghasa

Dariyo daholi git gobarun dariyakanthe
Bhari bhari ne thalave re angalio

Parapoto thai futi gayo re
Dariyo re, dariyo re, dariyo re

(‘zalar vage juthadi’ kavyasangraha)


Parapoṭo thaī fūṭī gayo

Parapoṭo thaī fūṭī gayo re
Dariyo re, dariyo re, dariyo re

Kānṭhe besī bīj ropatā ek chhokare
Chhāl khāīne fenkī dīdho ṭhaḷiyo

Hatheḷiyunmān soḷ varasane dīdhī māzam keda
Nasībanī re rekhāmān ghoḷyā shvās bharelā bheda

Sāvaraṇīnī sāt saḷīnī āṇ fagāvī
Khīlī gaī re kūnṇī kunvārī kaḷīo

Andhakāranā ajāṇ rātān nagar faḷyān be shvāsa
Gaḍhamān ghekyān mor sānbhaḷī farafar ḍolyun ghāsa

Dariyo ḍahoḷī gīt gobarun dariyākānṭhe
Bharī bharī ne ṭhalave re āngaḷīo

Parapoṭo thaī fūṭī gayo re
Dariyo re, dariyo re, dariyo re

(‘zālar vāge jūṭhaḍī’ kāvyasangraha)


Source : સ્વરઃ આલાપ દેસાઈ
ગીતઃ વિનોદ જોશી
સ્વરાંકનઃ આશિત દેસાઈ