પાર્થને કહો ચડાવે બાણ - Parthane Kaho Chadave Bana - Lyrics

પાર્થને કહો ચડાવે બાણ

પાર્થને કહો ચડાવે બાણ
હવે તો યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ

કહો કુંતાની છે એ આણ
પાર્થને કહો ચડાવે બાણ

ભીખ્યાં ભટક્યાં વિષ્ટિ વિનવણી
કીધાં સુજનનાં કર્મ
આર્યસુજનતા દૈન્ય ગણી તો
યુદ્ધ એ જ યુગધર્મ

સજીવન થાય પડ્યાયે પ્હાણ
પાર્થને કહો ચડાવે બાણ

દ્રૌપદીની હજી વેણ છૂટી છે
રાજસભાના બોલ
રણનોતરાંના ઉત્તર દેજો
રણધીરને રણઢોલ

પાર્થની પ્રત્યંચાને વાણ
પાર્થને કહો ચડાવે બાણ

મેહુલો બોલે વાયુ હુંકારે
ત્યમ તલપો સિંહબાળ
યુગપલટાના પદપડછન્દે
ગજવો ઘોર ત્રિકાળ

સજો શિર વીર હવે શિરત્રાણ
પાર્થને કહો ચડાવે બાણ

નૃલોક જોશે કાળ નીરખશે
રણરમતો મુજ વંશ
સત શીલ ને ધર્મયજ્ઞમાં
હજો વિશ્વવિધ્વંસ

ઊગે જો નભ નવયુગનો ભાણ
પાર્થને કહો ચડાવે બાણ

વિધિનાં એ જ મહાનિર્માણ
પાર્થને કહો ચડાવે બાણ

-મહાકવિ નાનાલાલ


Parthane Kaho Chadave Bana

Parthane kaho chadave bana
Have to yuddha e j kalyana

Kaho kuntani chhe e ana
Parthane kaho chadave bana

Bhikhyan bhaṭakyan vishti vinavani
Kidhan sujananan karma
Aryasujanat dainya gani to
Yuddha e j yugadharma

Sajivan thaya padyaye phana
Parthane kaho chadave bana

Draupadini haji ven chhuti chhe
Rajasabhan bola
Rananotaranna uttar dejo
Ranadhirane ranadhola

Parthani pratyanchane vana
Parthane kaho chadave bana

Mehulo bole vayu hunkare
Tyam talapo sinhabala
Yugapalatan padapadachhande
Gajavo ghor trikala

Sajo shir vir have shiratrana
Parthane kaho chadave bana

Nrulok joshe kal nirakhashe
Ranaramato muj vansha
Sat shil ne dharmayagnaman
Hajo vishvavidhvansa

Uge jo nabh navayugano bhana
Parthane kaho chadave bana

Vidhinan e j mahanirmana
Parthane kaho chadave bana

-mahakavi nanalala

Source: Mavjibhai