પર્વતને પથ્થર કદી વાગી નથી શકતો - Parvatane Paththar Kadi Vagi Nathi Shakato - Gujarati

પર્વતને પથ્થર કદી વાગી નથી શકતો

જીવનને સ્વપ્ન માનું છું, મગર ત્યાગી નથી શકતો,
છું એવી જાગૃતિમાં કે વધુ જાગી નથી શકતો.

ફૂલો વચ્ચે ઓ મારા પ્રાણ, વાયુ જેમ ફરજે તું;
કે વાયુને કોઈ કાંટો કદી વાગી નથી શકતો.

જગતને તેજ દેવા હું સૂરજની જેમ સળગું છું,
છે એક જ દુઃખ કે હું સુખના દિવસ માગી નથી શકતો.

અલગ રાખી મને મુજ પર પ્રણયના સૂર ના છેડો,
વીણાનો તાર છૂટો હોય તો વાગી નથી શકતો.

જગતના કેદખાનામાં ગુના થતા રહે છે,
સજા છે એ જ કે એ જોઈ હું ભાગી નથી શકતો.

બૂરાઓને અસર નથી કરતી સોબત ભલાઓની,
ફૂલોનો રંગ કાંટાને કદી લાગી નથી શકતો.

ગુમાવેલા જીવનના હાસ્ય પાછાં મળે ક્યાંથી?
જમાનાએ લૂટેલાં અશ્રુઓ પણ માગી નથી શકતો.

ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં મેઘ વરસી જાય છે જગમાં,
રુદનને કાજ કોઈ પણ નિયમ લાગી નથી શકતો.

જગતના ઘાવ સામે તું અડગ થઈને રહે ‘બેફામ’,
કે પર્વતને કદી પથ્થર કોઈ વાગી નથી શકતો.


पर्वतने पथ्थर कदी वागी नथी शकतो

जीवनने स्वप्न मानुं छुं, मगर त्यागी नथी शकतो,
छुं एवी जागृतिमां के वधु जागी नथी शकतो.

फूलो वच्चे ओ मारा प्राण, वायु जेम फरजे तुं;
के वायुने कोई कांटो कदी वागी नथी शकतो.

जगतने तेज देवा हुं सूरजनी जेम सळगुं छुं,
छे एक ज दुःख के हुं सुखना दिवस मागी नथी शकतो.

अलग राखी मने मुज पर प्रणयना सूर ना छेडो,
वीणानो तार छूटो होय तो वागी नथी शकतो.

जगतना केदखानामां गुना थता रहे छे,
सजा छे ए ज के ए जोई हुं भागी नथी शकतो.

बूराओने असर नथी करती सोबत भलाओनी,
फूलोनो रंग कांटाने कदी लागी नथी शकतो.

गुमावेला जीवनना हास्य पाछां मळे क्यांथी?
जमानाए लूटेलां अश्रुओ पण मागी नथी शकतो.

गमे त्यारे गमे त्यां मेघ वरसी जाय छे जगमां,
रुदनने काज कोई पण नियम लागी नथी शकतो.

जगतना घाव सामे तुं अडग थईने रहे ‘बेफाम’,
के पर्वतने कदी पथ्थर कोई वागी नथी शकतो.


Parvatane Paththar Kadi Vagi Nathi Shakato

Jivanane svapna manun chhun, magar tyagi nathi shakato,
Chhun evi jagrutiman ke vadhu jagi nathi shakato.

Fulo vachche o mara prana, vayu jem faraje tun;
Ke vayune koi kanto kadi vagi nathi shakato.

Jagatane tej deva hun surajani jem salagun chhun,
Chhe ek j duahkh ke hun sukhana divas magi nathi shakato.

Alag rakhi mane muj par pranayana sur na chhedo,
Vinano tar chhuto hoya to vagi nathi shakato.

Jagatana kedakhanaman guna thata rahe chhe,
Saja chhe e j ke e joi hun bhagi nathi shakato.

Buraone asar nathi karati sobat bhalaoni,
Fulono ranga kantane kadi lagi nathi shakato.

Gumavela jivanana hasya pachhan male kyanthi? Jamanae lutelan ashruo pan magi nathi shakato.

Game tyare game tyan megh varasi jaya chhe jagaman,
Rudanane kaj koi pan niyam lagi nathi shakato.

Jagatana ghav same tun adag thaine rahe ‘befama’,
Ke parvatane kadi paththar koi vagi nathi shakato.


Parvatane paththar kadī vāgī nathī shakato

Jīvanane svapna mānun chhun, magar tyāgī nathī shakato,
Chhun evī jāgṛutimān ke vadhu jāgī nathī shakato.

Fūlo vachche o mārā prāṇa, vāyu jem faraje tun;
Ke vāyune koī kānṭo kadī vāgī nathī shakato.

Jagatane tej devā hun sūrajanī jem saḷagun chhun,
Chhe ek j duahkh ke hun sukhanā divas māgī nathī shakato.

Alag rākhī mane muj par praṇayanā sūr nā chheḍo,
Vīṇāno tār chhūṭo hoya to vāgī nathī shakato.

Jagatanā kedakhānāmān gunā thatā rahe chhe,
Sajā chhe e j ke e joī hun bhāgī nathī shakato.

Būrāone asar nathī karatī sobat bhalāonī,
Fūlono ranga kānṭāne kadī lāgī nathī shakato.

Gumāvelā jīvananā hāsya pāchhān maḷe kyānthī? Jamānāe lūṭelān ashruo paṇ māgī nathī shakato.

Game tyāre game tyān megh varasī jāya chhe jagamān,
Rudanane kāj koī paṇ niyam lāgī nathī shakato.

Jagatanā ghāv sāme tun aḍag thaīne rahe ‘befāma’,
Ke parvatane kadī paththar koī vāgī nathī shakato.


Source : બરકત વિરાણી ‘બેફામ