પતંગિયાની સ્કૂલ - Patangiyani Skula - Gujarati

પતંગિયાની સ્કૂલ

પતંગિયું કહે મમ્મી, મમ્મી, ઝટ પાંખો પહેરાવ,
ઊઘડી ગઈ છે સ્કૂલ અમારી, ઝટ હું ભણવા જાઉં.

બીજાં કરતાં જરાક જુદી છે આ મારી સ્કૂલ,
જેના પર બેસી ભણીએ તે બૅંન્ચ નથી, છે ફૂલ;
લીલીછમ્મ પાંદડીઓ કહે છે જલ્દી જલ્દી આવ,
પતંગિયું કહે મમ્મી, મમ્મી, ઝટ પાંખો પહેરાવ.

પહેલાં પિરિયડમાં તો અમને મસ્તી ખૂબ પડે છે,
ઝાકળનાં ટીપાંઓ જ્યારે દડ, દડ, દડ, દદડે છે;
કિરણો સાથે રમીએ છીએ પકડાપકડી દાવ,
પતંગિયું કહે મમ્મી, મમ્મી, ઝટ પાંખો પહેરાવ.

લેશનમાં તો સુગંધ આપે અથવા આપે રંગ,
બધાં જ દફતર ખૂલે ત્યાં તો નીકળે એક ઉમંગ;
મધમાખી મૅડમ કહે ચાલો મીઠું મીઠું ગાવ,
પતંગિયું કહે મમ્મી, મમ્મી, ઝટ પાંખો પહેરાવ.


पतंगियानी स्कूल

पतंगियुं कहे मम्मी, मम्मी, झट पांखो पहेराव,
ऊघडी गई छे स्कूल अमारी, झट हुं भणवा जाउं.

बीजां करतां जराक जुदी छे आ मारी स्कूल,
जेना पर बेसी भणीए ते बॅंन्च नथी, छे फूल;
लीलीछम्म पांदडीओ कहे छे जल्दी जल्दी आव,
पतंगियुं कहे मम्मी, मम्मी, झट पांखो पहेराव.

पहेलां पिरियडमां तो अमने मस्ती खूब पडे छे,
झाकळनां टीपांओ ज्यारे दड, दड, दड, ददडे छे;
किरणो साथे रमीए छीए पकडापकडी दाव,
पतंगियुं कहे मम्मी, मम्मी, झट पांखो पहेराव.

लेशनमां तो सुगंध आपे अथवा आपे रंग,
बधां ज दफतर खूले त्यां तो नीकळे एक उमंग;
मधमाखी मॅडम कहे चालो मीठुं मीठुं गाव,
पतंगियुं कहे मम्मी, मम्मी, झट पांखो पहेराव.


Patangiyani Skula

Patangiyun kahe mammi, mammi, zat pankho paherava,
Ughadi gai chhe skul amari, zat hun bhanava jaun.

Bijan karatan jarak judi chhe a mari skula,
Jena par besi bhanie te bennch nathi, chhe fula;
Lilichhamma pandadio kahe chhe jaldi jaldi ava,
Patangiyun kahe mammi, mammi, zat pankho paherava.

Pahelan piriyadaman to amane masti khub pade chhe,
Zakalanan tipano jyare dada, dada, dada, dadade chhe;
Kirano sathe ramie chhie pakadapakadi dava,
Patangiyun kahe mammi, mammi, zat pankho paherava.

Leshanaman to suganda ape athava ape ranga,
Badhan j dafatar khule tyan to nikale ek umanga;
Madhamakhi medam kahe chalo mithun mithun gava,
Patangiyun kahe mammi, mammi, zat pankho paherava.


Patangiyānī skūla

Patangiyun kahe mammī, mammī, zaṭ pānkho paherāva,
Ūghaḍī gaī chhe skūl amārī, zaṭ hun bhaṇavā jāun.

Bījān karatān jarāk judī chhe ā mārī skūla,
Jenā par besī bhaṇīe te bĕnnch nathī, chhe fūla;
Līlīchhamma pāndaḍīo kahe chhe jaldī jaldī āva,
Patangiyun kahe mammī, mammī, zaṭ pānkho paherāva.

Pahelān piriyaḍamān to amane mastī khūb paḍe chhe,
Zākaḷanān ṭīpāno jyāre daḍa, daḍa, daḍa, dadaḍe chhe;
Kiraṇo sāthe ramīe chhīe pakaḍāpakaḍī dāva,
Patangiyun kahe mammī, mammī, zaṭ pānkho paherāva.

Leshanamān to suganḍa āpe athavā āpe ranga,
Badhān j dafatar khūle tyān to nīkaḷe ek umanga;
Madhamākhī mĕḍam kahe chālo mīṭhun mīṭhun gāva,
Patangiyun kahe mammī, mammī, zaṭ pānkho paherāva.


Source : કૃષ્ણ દવે