પતંગીયું - Patangiyun - Gujarati

પતંગીયું

કોઈ બોલશો ના… કોઈ ચાલશો ના…
નહિતર પતંગીયું ઊડી જશે !

કોઈ બોલશો ના… કોઈ ચાલશો ના…
નહિતર પતંગીયું ઊડી જશે !

નાની નાની પાંખવાળું, ઝીણી ઝીણી આંખવાળું,
પીળું પતંગીયું ઊડી જશે !

કોઈ બોલશો ના… કોઈ ચાલશો ના…
નહિતર પતંગીયું ઊડી જશે !

ફૂલે ફૂલે ભમતું, આનંદથી રમતું, બધાંને ગમતું,
પીળું પતંગીયું ઊડી જશે !

કોઈ બોલશો ના… કોઈ ચાલશો ના…
નહિતર પતંગીયું ઊડી જશે !


पतंगीयुं

कोई बोलशो ना… कोई चालशो ना…
नहितर पतंगीयुं ऊडी जशे !

कोई बोलशो ना… कोई चालशो ना…
नहितर पतंगीयुं ऊडी जशे !

नानी नानी पांखवाळुं, झीणी झीणी आंखवाळुं,
पीळुं पतंगीयुं ऊडी जशे !

कोई बोलशो ना… कोई चालशो ना…
नहितर पतंगीयुं ऊडी जशे !

फूले फूले भमतुं, आनंदथी रमतुं, बधांने गमतुं,
पीळुं पतंगीयुं ऊडी जशे !

कोई बोलशो ना… कोई चालशो ना…
नहितर पतंगीयुं ऊडी जशे !


Patangiyun

Koi bolasho na… Koi chalasho na… Nahitar patangiyun udi jashe !

Koi bolasho na… Koi chalasho na… Nahitar patangiyun udi jashe !

Nani nani pankhavalun, zini zini ankhavalun,
Pilun patangiyun udi jashe !

Koi bolasho na… Koi chalasho na… Nahitar patangiyun udi jashe !

Fule fule bhamatun, anandathi ramatun, badhanne gamatun,
Pilun patangiyun udi jashe !

Koi bolasho na… Koi chalasho na… Nahitar patangiyun udi jashe !


Patangīyun

Koī bolasho nā… Koī chālasho nā… Nahitar patangīyun ūḍī jashe !

Koī bolasho nā… Koī chālasho nā… Nahitar patangīyun ūḍī jashe !

Nānī nānī pānkhavāḷun, zīṇī zīṇī ānkhavāḷun,
Pīḷun patangīyun ūḍī jashe !

Koī bolasho nā… Koī chālasho nā… Nahitar patangīyun ūḍī jashe !

Fūle fūle bhamatun, ānandathī ramatun, badhānne gamatun,
Pīḷun patangīyun ūḍī jashe !

Koī bolasho nā… Koī chālasho nā… Nahitar patangīyun ūḍī jashe !


Source : શબ્દ-સ્વરાંકનઃ શ્યામલ-સૌમિલ મુનશી
સ્વરઃ ચિ. અમી
(આલ્બમઃ મેઘધનુષ)