પથ્થર મળ્યા બે - Paththar Malya Be - Gujarati

પથ્થર મળ્યા બે

ભાઈ સમ પથ્થર મળ્યા વર્ષો પછી મંદિરમાં બે,
એકને લોકો પૂજે છે ને બીજા પર પગ લૂછે છે.

ભેદરેખા પાતળી લાગે પરંતુ છે નહીં હો,
એ કહે સૂરજ ડૂબે છે; હું કહું સંધ્યા ઊગે છે.

જિંદગીની ખાલી જગ્યાનું કહું છું હું, અને એ,
છાપામાં આવેલ કોઠામાંની જગ્યાઓ પૂરે છે.

પંડની પીડા વિશે કહેતા મને આવું સૂઝે છે,
ફૂંક માર્યે ચિત્રમાં દોરેલ અગ્નિ ક્યાં બૂઝે છે!


पथ्थर मळ्या बे

भाई सम पथ्थर मळ्या वर्षो पछी मंदिरमां बे,
एकने लोको पूजे छे ने बीजा पर पग लूछे छे.

भेदरेखा पातळी लागे परंतु छे नहीं हो,
ए कहे सूरज डूबे छे; हुं कहुं संध्या ऊगे छे.

जिंदगीनी खाली जग्यानुं कहुं छुं हुं, अने ए,
छापामां आवेल कोठामांनी जग्याओ पूरे छे.

पंडनी पीडा विशे कहेता मने आवुं सूझे छे,
फूंक मार्ये चित्रमां दोरेल अग्नि क्यां बूझे छे!


Paththar Malya Be

Bhai sam paththar malya varsho pachhi mandiraman be,
Ekane loko puje chhe ne bija par pag luchhe chhe.

Bhedarekha patali lage parantu chhe nahin ho,
E kahe suraj dube chhe; hun kahun sandhya uge chhe.

Jindagini khali jagyanun kahun chhun hun, ane e,
Chhapaman avel kothamanni jagyao pure chhe.

Pandani pida vishe kaheta mane avun suze chhe,
Funka marye chitraman dorel agni kyan buze chhe!


Paththar maḷyā be

Bhāī sam paththar maḷyā varṣho pachhī mandiramān be,
Ekane loko pūje chhe ne bījā par pag lūchhe chhe.

Bhedarekhā pātaḷī lāge parantu chhe nahīn ho,
E kahe sūraj ḍūbe chhe; hun kahun sandhyā ūge chhe.

Jindagīnī khālī jagyānun kahun chhun hun, ane e,
Chhāpāmān āvel koṭhāmānnī jagyāo pūre chhe.

Panḍanī pīḍā vishe kahetā mane āvun sūze chhe,
Fūnka mārye chitramān dorel agni kyān būze chhe!


Source : અનિલ ચાવડા