પત્ર લખું કે લખું કવિતા... - Patra Lakhun Ke Lakhun Kavita... - Gujarati

પત્ર લખું કે લખું કવિતા…

પત્ર લખું કે લખું કવિતા, સાજન તમને ગમે ખરું કે?
વાત કરું કે કહું વાર્તા, સાજન તમને ગમે ખરું કે?

ટહુકા પરથી મોર ચીતરવો, પીંછા પરથી કોઈ પક્ષીને
પાન પરથી જંગલ રચવું સાજન તમને ગમે ખરું કે?

આંસુ ને ઝાકળ એ બંને રોજ ખરે પણ કોણ ઝીલતું?
પુષ્પ અગર તો પથ્થર બનવું સાજન તમને ગમે ખરું કે?

મનગમતી વાતો જે મનમાં, મનમાં-મનમાં ઉગે આથમે
એનું ગીત કદી ગણગણવું સાજન તમને ગમે ખરું કે?

પત્ર લખું કે લખું કવિતા, સાજન તમને ગમે ખરું કે?
વાત કરું કે કહું વાર્તા, સાજન તમને ગમે ખરું કે?


पत्र लखुं के लखुं कविता…

पत्र लखुं के लखुं कविता, साजन तमने गमे खरुं के?
वात करुं के कहुं वार्ता, साजन तमने गमे खरुं के?

टहुका परथी मोर चीतरवो, पींछा परथी कोई पक्षीने
पान परथी जंगल रचवुं साजन तमने गमे खरुं के?

आंसु ने झाकळ ए बंने रोज खरे पण कोण झीलतुं?
पुष्प अगर तो पथ्थर बनवुं साजन तमने गमे खरुं के?

मनगमती वातो जे मनमां, मनमां-मनमां उगे आथमे
एनुं गीत कदी गणगणवुं साजन तमने गमे खरुं के?

पत्र लखुं के लखुं कविता, साजन तमने गमे खरुं के?
वात करुं के कहुं वार्ता, साजन तमने गमे खरुं के?


Patra Lakhun Ke Lakhun Kavita…

Patra lakhun ke lakhun kavita, sajan tamane game kharun ke? Vat karun ke kahun varta, sajan tamane game kharun ke?

Tahuka parathi mor chitaravo, pinchha parathi koi pakshine
Pan parathi jangal rachavun sajan tamane game kharun ke?

Ansu ne zakal e banne roj khare pan kon zilatun? Pushpa agar to paththar banavun sajan tamane game kharun ke?

Managamati vato je manaman, manaman-manaman uge athame
Enun git kadi ganaganavun sajan tamane game kharun ke?

Patra lakhun ke lakhun kavita, sajan tamane game kharun ke? Vat karun ke kahun varta, sajan tamane game kharun ke?


Patra lakhun ke lakhun kavitā…

Patra lakhun ke lakhun kavitā, sājan tamane game kharun ke? Vāt karun ke kahun vārtā, sājan tamane game kharun ke?

Ṭahukā parathī mor chītaravo, pīnchhā parathī koī pakṣhīne
Pān parathī jangal rachavun sājan tamane game kharun ke?

Ānsu ne zākaḷ e banne roj khare paṇ koṇ zīlatun? Puṣhpa agar to paththar banavun sājan tamane game kharun ke?

Managamatī vāto je manamān, manamān-manamān uge āthame
Enun gīt kadī gaṇagaṇavun sājan tamane game kharun ke?

Patra lakhun ke lakhun kavitā, sājan tamane game kharun ke? Vāt karun ke kahun vārtā, sājan tamane game kharun ke?


Source : સ્વર અને સ્વરાંકનઃ નયન પંચોલી
ગીતઃ માધવ રામાનુજ