પાયલ ધીરે ધીરે કર છમ - Payal Dhire Dhire Kar Chhama - Gujarati

પાયલ ધીરે ધીરે કર છમ

છમ છમ, પાયલ ધીરે ધીરે કર છમ
છમ છમ, પાયલ ધીરે ધીરે કર છમ

લઈ શરબતી સપનું મારો સૂતો છે પ્રીતમ તમ
પાયલ ધીરે ધીરે કરે છમ

લઈ શરબતી સપનું મારો સૂતો છે પ્રીતમ તમ
પાયલ ધીરે ધીરે કરે છમ

ઓઓ…ઓઓ…
એક આંખ આનંદે નાચે
બીજી આંખમાં તમ તમ
પાયલ ધીરે ધીરે કર છમ
છમ છમ, પાયલ ધીરે ધીરે કર છમ

તું તો છમકી ને રહી પાયલ
મારુ હૈયું થયું રે ઘાયલ
તું તો છમકી ને રહી પાયલ
મારુ હૈયું થયું રે ઘાયલ

ઓઓ…ઓઓ…
ધીરે ધીરે વાજો, ને ધીરે ધીરે ગાજો
ઓ સમીરની સરગમ છમ
પાયલ ધીરે ધીરે કર છમ
છમ છમ પાયલ ધીરે ધીરે કર છમ

ઝૂમે ને ઝૂલો થઈ મારો લાડકવાયો બાળ
નાગદેવનું છત્તર માથે, રામજી રખવાળ
એનો રામજી રખેવાળ

ઝૂમે ને ઝૂલો થઈ મારો લાડકવાયો બાળ
નાગદેવનું છત્તર માથે, રામજી રખવાળ
તારો રામજી રખેવાળ

ઓઓ…ઓઓ…
વિધાતાએ બિછાવ્યા’તાં કંટક કદમ કદમ દમ

પાયલ ધીરે ધીરે કર છમ
છમ છમ, પાયલ ધીરે ધીરે કર છમ
છમ છમ, પાયલ ધીરે ધીરે કર છમ

તને મારા સમ, ના કર છમ
તને મારા સમ, ના કર છમ
તને મારા સમ, ના કર છમ
તને મારા સમ, ના કર છમ


पायल धीरे धीरे कर छम

छम छम, पायल धीरे धीरे कर छम
छम छम, पायल धीरे धीरे कर छम

लई शरबती सपनुं मारो सूतो छे प्रीतम तम
पायल धीरे धीरे करे छम

लई शरबती सपनुं मारो सूतो छे प्रीतम तम
पायल धीरे धीरे करे छम

ओओ…ओओ…
एक आंख आनंदे नाचे
बीजी आंखमां तम तम
पायल धीरे धीरे कर छम
छम छम, पायल धीरे धीरे कर छम

तुं तो छमकी ने रही पायल
मारु हैयुं थयुं रे घायल
तुं तो छमकी ने रही पायल
मारु हैयुं थयुं रे घायल

ओओ…ओओ…
धीरे धीरे वाजो, ने धीरे धीरे गाजो
ओ समीरनी सरगम छम
पायल धीरे धीरे कर छम
छम छम पायल धीरे धीरे कर छम

झूमे ने झूलो थई मारो लाडकवायो बाळ
नागदेवनुं छत्तर माथे, रामजी रखवाळ
एनो रामजी रखेवाळ

झूमे ने झूलो थई मारो लाडकवायो बाळ
नागदेवनुं छत्तर माथे, रामजी रखवाळ
तारो रामजी रखेवाळ

ओओ…ओओ…
विधाताए बिछाव्या’तां कंटक कदम कदम दम

पायल धीरे धीरे कर छम
छम छम, पायल धीरे धीरे कर छम
छम छम, पायल धीरे धीरे कर छम

तने मारा सम, ना कर छम
तने मारा सम, ना कर छम
तने मारा सम, ना कर छम
तने मारा सम, ना कर छम


Payal Dhire Dhire Kar Chhama

Chham chhama, payal dhire dhire kar chhama
Chham chhama, payal dhire dhire kar chhama

Lai sharabati sapanun maro suto chhe pritam tama
Payal dhire dhire kare chhama

Lai sharabati sapanun maro suto chhe pritam tama
Payal dhire dhire kare chhama

Oo…oo… Ek ankh anande nache
Biji ankhaman tam tama
Payal dhire dhire kar chhama
Chham chhama, payal dhire dhire kar chhama

Tun to chhamaki ne rahi payal
Maru haiyun thayun re ghayala
Tun to chhamaki ne rahi payal
Maru haiyun thayun re ghayala

Oo…oo… Dhire dhire vajo, ne dhire dhire gajo
O samirani saragam chhama
Payal dhire dhire kar chhama
Chham chham payal dhire dhire kar chhama

Zume ne zulo thai maro ladakavayo bala
Nagadevanun chhattar mathe, ramaji rakhavala
Eno ramaji rakhevala

Zume ne zulo thai maro ladakavayo bala
Nagadevanun chhattar mathe, ramaji rakhavala
Taro ramaji rakhevala

Oo…oo… Vidhatae bichhavya’tan kantak kadam kadam dama

Payal dhire dhire kar chhama
Chham chhama, payal dhire dhire kar chhama
Chham chhama, payal dhire dhire kar chhama

Tane mara sama, na kar chhama
Tane mara sama, na kar chhama
Tane mara sama, na kar chhama
Tane mara sama, na kar chhama


Pāyal dhīre dhīre kar chhama

Chham chhama, pāyal dhīre dhīre kar chhama
Chham chhama, pāyal dhīre dhīre kar chhama

Laī sharabatī sapanun māro sūto chhe prītam tama
Pāyal dhīre dhīre kare chhama

Laī sharabatī sapanun māro sūto chhe prītam tama
Pāyal dhīre dhīre kare chhama

Oo…oo… Ek ānkh ānande nāche
Bījī ānkhamān tam tama
Pāyal dhīre dhīre kar chhama
Chham chhama, pāyal dhīre dhīre kar chhama

Tun to chhamakī ne rahī pāyal
Māru haiyun thayun re ghāyala
Tun to chhamakī ne rahī pāyal
Māru haiyun thayun re ghāyala

Oo…oo… Dhīre dhīre vājo, ne dhīre dhīre gājo
O samīranī saragam chhama
Pāyal dhīre dhīre kar chhama
Chham chham pāyal dhīre dhīre kar chhama

Zūme ne zūlo thaī māro lāḍakavāyo bāḷa
Nāgadevanun chhattar māthe, rāmajī rakhavāḷa
Eno rāmajī rakhevāḷa

Zūme ne zūlo thaī māro lāḍakavāyo bāḷa
Nāgadevanun chhattar māthe, rāmajī rakhavāḷa
Tāro rāmajī rakhevāḷa

Oo…oo… Vidhātāe bichhāvyā’tān kanṭak kadam kadam dama

Pāyal dhīre dhīre kar chhama
Chham chhama, pāyal dhīre dhīre kar chhama
Chham chhama, pāyal dhīre dhīre kar chhama

Tane mārā sama, nā kar chhama
Tane mārā sama, nā kar chhama
Tane mārā sama, nā kar chhama
Tane mārā sama, nā kar chhama


Source : સ્વરઃ ગીતા દત્ત
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ નાગદેવતા (૧૯૫૫)