પેલાં પંખીને જોઈ મને થાય - Pelan Pankhine Joi Mane Thaya - Gujarati

પેલાં પંખીને જોઈ મને થાય

પેલાં પંખીને જોઈ મને થાય
એના જેવી જો પાંખ મળી જાય
તો આભલે ઊડ્યા કરું, બસ ઊડ્યા કરું.

ઘડીયાળમાં દસ વાગે, ટન…ટન…ટન…ટન…
બા મને ખોળવા લાગે
બચુ ક્યાં? બચુ ક્યાં? બચુ ક્યાં?
હું તો આભલે ઊડ્યા કરું
પેલા ડુંગરાની ટોચે મારી પાંખ જઈ પહોંચે

બા ઢીંગલી જેવાં! બાપુ ઢીંગલા જેવા!
નાનાં, નાનાં, નાનાં, નાનાં, જોઉં હું તો છાનામાના
આભલે ઊડ્યાં કરું

પેલાં પંખીને જોઈ મને થાય
એના જેવી જો પાંખ મળી જાય
તો આભલે ઊડ્યા કરું, બસ ઊડ્યા કરું.


पेलां पंखीने जोई मने थाय

पेलां पंखीने जोई मने थाय
एना जेवी जो पांख मळी जाय
तो आभले ऊड्या करुं, बस ऊड्या करुं.

घडीयाळमां दस वागे, टन…टन…टन…टन…
बा मने खोळवा लागे
बचु क्यां? बचु क्यां? बचु क्यां?
हुं तो आभले ऊड्या करुं
पेला डुंगरानी टोचे मारी पांख जई पहोंचे

बा ढींगली जेवां! बापु ढींगला जेवा!
नानां, नानां, नानां, नानां, जोउं हुं तो छानामाना
आभले ऊड्यां करुं

पेलां पंखीने जोई मने थाय
एना जेवी जो पांख मळी जाय
तो आभले ऊड्या करुं, बस ऊड्या करुं.


Pelan Pankhine Joi Mane Thaya

Pelan pankhine joi mane thaya
Ena jevi jo pankh mali jaya
To abhale udya karun, bas udya karun.

Ghadiyalaman das vage, tana…tana…tana…tana… Ba mane kholava lage
Bachu kyan? Bachu kyan? Bachu kyan? Hun to abhale udya karun
Pela dungarani toche mari pankh jai pahonche

Ba dhingali jevan! Bapu dhingala jeva! Nanan, nanan, nanan, nanan, joun hun to chhanamana
Abhale udyan karun

Pelan pankhine joi mane thaya
Ena jevi jo pankh mali jaya
To abhale udya karun, bas udya karun.


Pelān pankhīne joī mane thāya

Pelān pankhīne joī mane thāya
Enā jevī jo pānkh maḷī jāya
To ābhale ūḍyā karun, bas ūḍyā karun.

Ghaḍīyāḷamān das vāge, ṭana…ṭana…ṭana…ṭana… Bā mane khoḷavā lāge
Bachu kyān? Bachu kyān? Bachu kyān? Hun to ābhale ūḍyā karun
Pelā ḍungarānī ṭoche mārī pānkh jaī pahonche

Bā ḍhīngalī jevān! Bāpu ḍhīngalā jevā! Nānān, nānān, nānān, nānān, joun hun to chhānāmānā
Ābhale ūḍyān karun

Pelān pankhīne joī mane thāya
Enā jevī jo pānkh maḷī jāya
To ābhale ūḍyā karun, bas ūḍyā karun.