પેમલો પેમલી - Pemlo Pemli - Kids Story

પેમલો પેમલી - Pemlo Pemli

એક હતો પેમલો ને એક હતી પેમલી.

લાકડાં કાપવાથી થાકીપાકી પેમલો સાંજે ઘેર આવ્યો અને પેમલીને કહ્યું – પેમલી! આજ તો થાકીને લોથ થઈ ગયો છું. જો મને પાણી ઊનું કરી આપે તો નાહીને પગ ઝારું અને થાક ઉતારું.

પેમલી કહે – કોણ ના કહે છે? લો પેલો હાંડો; ઊંચકો જોઈએ!

પેમલે હાંડો ઊંચક્યો ને કહે – હવે?

પેમલી કહે – હવે બાજુના કુવામાંથી પાણી ભરી આવો.

પેમલો પાણી ભરી આવ્યો ને કહે – હવે?

પેમલી કહે – હવે હાંડો ચૂલે ચડાવો.

પેમલે હાંડો ચૂલે ચડાવ્યો ને કહે – હવે?

પેમલી કહે – હવે લાકડાં સળગાવો.

પેમલે લાકડાં સળગાવ્યાં ને કહે – હવે?

પેમલી કહે – હવે ફૂંક્યા કરો; બીજું શું?

પેમલે ચૂલો ફૂંકીને તાપ કર્યો ને કહે – હવે?

પેમલી કહે – હવે હાંડો નીચે ઉતારો.

પેમલે હાંડો નીચે ઉતાર્યો ને કહે – હવે?

પેમલી કહે – હવે હાંડો ખાળે મૂકો.

પેમલે હાંડો ખાળે મૂક્યો ને કહે – હવે?

પેમલી કહે – જાઓ હવે નાહી લો.

પેમલો નાહ્યો ને પછી કહે – હવે?

પેમલી કહે – હવે હાંડો ઠેકાણે મૂકો.

પેમલે હાંડો ઠેકાણે મૂક્યો અને પછી શરીરે હાથ ફેરવતો ફેરવતો બોલ્યો

– હાશ! જો, શરીર કેવું મજાનું હળવુંફૂલ થઈ ગયું! રોજ મને આમ પાણી ઊનું કરી આપતી હો તો કેવું સારું!

પેમલી કહે – હું ક્યાં ના પાડું છું? પણ આમાં આળસ કોની?

પેમલો કહે – આળસ મારી ખરી; પણ હવે નહિ કરું!

પેમલી કહે – તો ઠીક ત્યારે, હવે શાન્તિથી સૂઈ જાઓ.

Source : Mavjibhai Blog