પીઠી ચોળો રે પીતરાણી - Pīṭhī Choḷo Re Pītarāṇī - Lyrics

પીઠી ચોળો રે પીતરાણી

(પીઠીનું ગીત)

પીઠી પીઠી ચોળો રે પીતરાણી રે
હાથ પગ ચોળે રે વીરની ભાભી રે

મુખડાં નીહાળે રે વીરની માતા રે
પીઠી ચડશે રે જીયાવરને રે

કાકા તેલ ચોળશે રે મારા વીરને
કાચા તેલ ચડશે રે પેલી છોડીને

પાટેથી ઉતારશે વીરના મામા રે
કાજળ આંજશે રે વીરના મામી રે

પીઠી પીઠી ચોળો રે પીતરાણી રે


Pīṭhī Choḷo Re Pītarāṇī

(pīṭhīnun gīta)

Pīṭhī pīṭhī choḷo re pītarāṇī re
Hāth pag choḷe re vīranī bhābhī re

Mukhaḍān nīhāḷe re vīranī mātā re
Pīṭhī chaḍashe re jīyāvarane re

Kākā tel choḷashe re mārā vīrane
Kāchā tel chaḍashe re pelī chhoḍīne

Pāṭethī utārashe vīranā māmā re
Kājaḷ ānjashe re vīranā māmī re

Pīṭhī pīṭhī choḷo re pītarāṇī re

Source: Mavjibhai