પીધો કસુંબીનો રંગ - Pidho Kasunbino Ranga - Gujarati

પીધો કસુંબીનો રંગ

એ પીધો
એ પીધો પીધો કસુંબીનો રંગ રે
વાલીડા મારા પીધો કસુંબીનો રંગ
હોજી રે અમે પીધો કસુંબીનો રંગ

    એ જી રે
    માડીની અમિયલ નજરેથી પીધો
    રૂડે હાલરડે ગાયો
    મને ઘોળી ઘોળી પાયો
    મારી બેનડીને કંઠથી પીધો રે

    એ પીધો પીધો કસુંબીનો રંગ રે
    વાલીડા મારા પીધો કસુંબીનો રંગ
    હોજી રે અમે પીધો કસુંબીનો રંગ

    તારા રે પગની મેંદીએથી પીધો
    તારી ચૂડલીનો રંગ
    તારી બાંધણીનો રંગ
    તારી આંખડીના રંગથી પીધો રે

    એ પીધો પીધો કસુંબીનો રંગ રે
    વાલીડા મારા પીધો કસુંબીનો રંગ
    હોજી રે અમે પીધો કસુંબીનો રંગ

पीधो कसुंबीनो रंग

ए पीधो
ए पीधो पीधो कसुंबीनो रंग रे
वालीडा मारा पीधो कसुंबीनो रंग
होजी रे अमे पीधो कसुंबीनो रंग

    ए जी रे
    माडीनी अमियल नजरेथी पीधो
    रूडे हालरडे गायो
    मने घोळी घोळी पायो
    मारी बेनडीने कंठथी पीधो रे

    ए पीधो पीधो कसुंबीनो रंग रे
    वालीडा मारा पीधो कसुंबीनो रंग
    होजी रे अमे पीधो कसुंबीनो रंग

    तारा रे पगनी मेंदीएथी पीधो
    तारी चूडलीनो रंग
    तारी बांधणीनो रंग
    तारी आंखडीना रंगथी पीधो रे

    ए पीधो पीधो कसुंबीनो रंग रे
    वालीडा मारा पीधो कसुंबीनो रंग
    होजी रे अमे पीधो कसुंबीनो रंग

Pidho Kasunbino Ranga

E pidho
e pidho pidho kasunbino ranga re
valida mara pidho kasunbino ranga
hoji re ame pidho kasunbino ranga

    e ji re
    madini amiyal najarethi pidho
    rude halarade gayo
    mane gholi gholi payo
    mari benadine kanthathi pidho re

    e pidho pidho kasunbino ranga re
    valida mara pidho kasunbino ranga
    hoji re ame pidho kasunbino ranga

    tara re pagani mendiethi pidho
    tari chudalino ranga
    tari bandhanino ranga
    tari ankhadina rangathi pidho re

    e pidho pidho kasunbino ranga re
    valida mara pidho kasunbino ranga
    hoji re ame pidho kasunbino ranga

Pīdho kasunbīno ranga

E pīdho
e pīdho pīdho kasunbīno ranga re
vālīḍā mārā pīdho kasunbīno ranga
hojī re ame pīdho kasunbīno ranga

    e jī re
    māḍīnī amiyal najarethī pīdho
    rūḍe hālaraḍe gāyo
    mane ghoḷī ghoḷī pāyo
    mārī benaḍīne kanṭhathī pīdho re

    e pīdho pīdho kasunbīno ranga re
    vālīḍā mārā pīdho kasunbīno ranga
    hojī re ame pīdho kasunbīno ranga

    tārā re paganī mendīethī pīdho
    tārī chūḍalīno ranga
    tārī bāndhaṇīno ranga
    tārī ānkhaḍīnā rangathī pīdho re

    e pīdho pīdho kasunbīno ranga re
    vālīḍā mārā pīdho kasunbīno ranga
    hojī re ame pīdho kasunbīno ranga

Source : સ્વરઃ હેમુ ગઢવી
ગીતઃ મનુભાઈ ગઢવી
સંગીતઃ કલ્યાણજી આણંદજી
ચિત્રપટઃ કસુંબીનો રંગ (૧૯૬૪)