પીઠી ચોળી લાડકડી - Pithi Choli Ladakadi - Gujarati

પીઠી ચોળી લાડકડી

પીઠી ચોળી લાડકડી! ચૂંદડી ઓઢી લાડકડી!
ચૂંદડીએ ધબકારા ઢાંક્યા ને કરમાં કર સોંપ્યા લાડકડી!
મીઠી આવો લાડકડી! કેમ કહું જાઓ લાડકડી!
તું શાની સાપનો ભારો? તું તુલસીનો ક્યારો લાડકડી!

ચરકલડી ચાલી લાડકડી, રહેશે ના ઝાલી લાડકડી!
આછેરી શીમળાની છાયા; એવી તારી માયા લાડકડી!
સોડમાં લીધાં લાડકડી! આંખ ભરી પીધાં લાડકડી!
હીબકાંને હૈયામાં રૂંધ્યાં ને પારકાં કીધાં લાડકડી!


पीठी चोळी लाडकडी

पीठी चोळी लाडकडी! चूंदडी ओढी लाडकडी!
चूंदडीए धबकारा ढांक्या ने करमां कर सोंप्या लाडकडी!
मीठी आवो लाडकडी! केम कहुं जाओ लाडकडी!
तुं शानी सापनो भारो? तुं तुलसीनो क्यारो लाडकडी!

चरकलडी चाली लाडकडी, रहेशे ना झाली लाडकडी!
आछेरी शीमळानी छाया; एवी तारी माया लाडकडी!
सोडमां लीधां लाडकडी! आंख भरी पीधां लाडकडी!
हीबकांने हैयामां रूंध्यां ने पारकां कीधां लाडकडी!


Pithi Choli Ladakadi

Pithi choli ladakadi! chundadi odhi ladakadi! Chundadie dhabakara dhankya ne karaman kar sonpya ladakadi! Mithi avo ladakadi! kem kahun jao ladakadi! Tun shani sapano bharo? tun tulasino kyaro ladakadi!

Charakaladi chali ladakadi, raheshe na zali ladakadi! Achheri shimalani chhaya; evi tari maya ladakadi! Sodaman lidhan ladakadi! ankh bhari pidhan ladakadi! Hibakanne haiyaman rundhyan ne parakan kidhan ladakadi!


Pīṭhī choḷī lāḍakaḍī

Pīṭhī choḷī lāḍakaḍī! chūndaḍī oḍhī lāḍakaḍī! Chūndaḍīe dhabakārā ḍhānkyā ne karamān kar sonpyā lāḍakaḍī! Mīṭhī āvo lāḍakaḍī! kem kahun jāo lāḍakaḍī! Tun shānī sāpano bhāro? tun tulasīno kyāro lāḍakaḍī!

Charakalaḍī chālī lāḍakaḍī, raheshe nā zālī lāḍakaḍī! Āchherī shīmaḷānī chhāyā; evī tārī māyā lāḍakaḍī! Soḍamān līdhān lāḍakaḍī! ānkh bharī pīdhān lāḍakaḍī! Hībakānne haiyāmān rūndhyān ne pārakān kīdhān lāḍakaḍī!


Source : ગીતઃ બાલમુકુંદ દવે
સ્વરઃ કૌમુદી મુનશી