પિયુ કહો અંતર કેમ ઉદાસ? - Piyu Kaho Antar Kem Udasa? - Gujarati

પિયુ કહો અંતર કેમ ઉદાસ?

પિયુ કહો અંતર કેમ ઉદાસ?
મનને ઓછું આવ્યું રાજ?

ઝરમર ઝરમર વરસે નેહા
ધરતીની પ્યાસ બુઝાવે
અંતરદર્દ ભર્યું શું વ્હાલમ
નેણે નીર બહાવે

મોર-પપીહા ટહુકે મીઠાં
ધરતી ઓઢે ચીર
નીર નદીના બંસી બાજે
હૈયું ના ડોલે લગીર
હૈયું ના ડોલે લગીર

પિયુ કહો અંતર કેમ ઉદાસ?
પિયુ કહો અંતર કેમ ઉદાસ?


पियु कहो अंतर केम उदास?

पियु कहो अंतर केम उदास?
मनने ओछुं आव्युं राज?

झरमर झरमर वरसे नेहा
धरतीनी प्यास बुझावे
अंतरदर्द भर्युं शुं व्हालम
नेणे नीर बहावे

मोर-पपीहा टहुके मीठां
धरती ओढे चीर
नीर नदीना बंसी बाजे
हैयुं ना डोले लगीर
हैयुं ना डोले लगीर

पियु कहो अंतर केम उदास?
पियु कहो अंतर केम उदास?


Piyu Kaho Antar Kem Udasa?

Piyu kaho antar kem udasa?
manane ochhun avyun raja?

Zaramar zaramar varase neha
dharatini pyas buzave
Antaradarda bharyun shun vhalam
nene nir bahave

Mora-papiha tahuke mithan
dharati odhe chira
Nir nadina bansi baje
haiyun na dole lagira
haiyun na dole lagira

Piyu kaho antar kem udasa?
Piyu kaho antar kem udasa?


Piyu kaho antar kem udāsa?

Piyu kaho antar kem udāsa?
manane ochhun āvyun rāja?

Zaramar zaramar varase nehā
dharatīnī pyās buzāve
Antaradarda bharyun shun vhālam
neṇe nīr bahāve

Mora-papīhā ṭahuke mīṭhān
dharatī oḍhe chīra
Nīr nadīnā bansī bāje
haiyun nā ḍole lagīra
haiyun nā ḍole lagīra

Piyu kaho antar kem udāsa?
Piyu kaho antar kem udāsa?


Source : સ્વરઃ હંસા દવે
ગીતઃ પ્રેમશંકર ભટ્ટ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય
(ગ્રામોફોન રેકોર્ડ - 7EPE-4109)