પિયુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ - Piyu Maro Lilo Lajamanino Chhoda - Gujarati

પિયુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ

પિયુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ
પિયુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ
પિયુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ
પિયુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ

અડકું અડકું ત્યાં તો અણિયાળી આંખ્યુંમાં રે
શરમુંના ફુટે પરોઢ

પિયુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ
પિયુ મારો

વ્હાલપના વેણ બે’ક બોલું બોલું ત્યાં તો
અવળું રે મુખ કરી લેતો
વ્હાલપના વેણ બે’ક બોલું બોલું ત્યાં તો
અવળું રે મુખ કરી લેતો
ઘેનના રે ઘુમ્મટમાં ઘેરી વળું ત્યાં તો
ના રે કહેવાનું કહી દેતો

એને જોઈ જોઈ કુણા આ કાળજડામાં
જાગે કેસરિયા કોડ

પિયુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ
પિયુ મારો

લીલીછમ લાગણીની વેલ જરા ધીરેથી
ઊંચી કરીને એને વીંટું
લીલીછમ લાગણીની વેલ જરા ધીરેથી
ઊંચી કરીને એને વીંટું
સાગ તણા સોટા પર ઊઘડતું ફુલ જેવું
ફુલ હજી ક્યાંયે ના દીઠું

એને મોહી મોહી બાંધ્યો મેં માહ્યરામાં
મનના મિલનનો મોડ

પિયુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ
પિયુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ
પિયુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ
લીલો લજામણીનો છોડ


पियु मारो लीलो लजामणीनो छोड

पियु मारो लीलो लजामणीनो छोड
पियु मारो लीलो लजामणीनो छोड
पियु मारो लीलो लजामणीनो छोड
पियु मारो लीलो लजामणीनो छोड

अडकुं अडकुं त्यां तो अणियाळी आंख्युंमां रे
शरमुंना फुटे परोढ

पियु मारो लीलो लजामणीनो छोड
पियु मारो

व्हालपना वेण बे’क बोलुं बोलुं त्यां तो
अवळुं रे मुख करी लेतो
व्हालपना वेण बे’क बोलुं बोलुं त्यां तो
अवळुं रे मुख करी लेतो
घेनना रे घुम्मटमां घेरी वळुं त्यां तो
ना रे कहेवानुं कही देतो

एने जोई जोई कुणा आ काळजडामां
जागे केसरिया कोड

पियु मारो लीलो लजामणीनो छोड
पियु मारो

लीलीछम लागणीनी वेल जरा धीरेथी
ऊंची करीने एने वींटुं
लीलीछम लागणीनी वेल जरा धीरेथी
ऊंची करीने एने वींटुं
साग तणा सोटा पर ऊघडतुं फुल जेवुं
फुल हजी क्यांये ना दीठुं

एने मोही मोही बांध्यो में माह्यरामां
मनना मिलननो मोड

पियु मारो लीलो लजामणीनो छोड
पियु मारो लीलो लजामणीनो छोड
पियु मारो लीलो लजामणीनो छोड
लीलो लजामणीनो छोड


Piyu Maro Lilo Lajamanino Chhoda

Piyu maro lilo lajamanino chhoda
Piyu maro lilo lajamanino chhoda
Piyu maro lilo lajamanino chhoda
Piyu maro lilo lajamanino chhoda

Adakun adakun tyan to aniyali ankhyunman re
Sharamunna fute parodha

Piyu maro lilo lajamanino chhoda
Piyu maro

Vhalapana ven be’k bolun bolun tyan to
Avalun re mukh kari leto
Vhalapana ven be’k bolun bolun tyan to
Avalun re mukh kari leto
Ghenana re ghummataman gheri valun tyan to
Na re kahevanun kahi deto

Ene joi joi kuna a kalajadaman
Jage kesariya koda

Piyu maro lilo lajamanino chhoda
Piyu maro

Lilichham laganini vel jara dhirethi
Unchi karine ene vintun
Lilichham laganini vel jara dhirethi
Unchi karine ene vintun
Sag tana sota par ughadatun ful jevun
Ful haji kyanye na dithun

Ene mohi mohi bandhyo men mahyaraman
Manana milanano moda

Piyu maro lilo lajamanino chhoda
Piyu maro lilo lajamanino chhoda
Piyu maro lilo lajamanino chhoda
lilo lajamanino chhoda


Piyu māro līlo lajāmaṇīno chhoḍa

Piyu māro līlo lajāmaṇīno chhoḍa
Piyu māro līlo lajāmaṇīno chhoḍa
Piyu māro līlo lajāmaṇīno chhoḍa
Piyu māro līlo lajāmaṇīno chhoḍa

Aḍakun aḍakun tyān to aṇiyāḷī ānkhyunmān re
Sharamunnā fuṭe paroḍha

Piyu māro līlo lajāmaṇīno chhoḍa
Piyu māro

Vhālapanā veṇ be’k bolun bolun tyān to
Avaḷun re mukh karī leto
Vhālapanā veṇ be’k bolun bolun tyān to
Avaḷun re mukh karī leto
Ghenanā re ghummaṭamān gherī vaḷun tyān to
Nā re kahevānun kahī deto

Ene joī joī kuṇā ā kāḷajaḍāmān
Jāge kesariyā koḍa

Piyu māro līlo lajāmaṇīno chhoḍa
Piyu māro

Līlīchham lāgaṇīnī vel jarā dhīrethī
Ūnchī karīne ene vīnṭun
Līlīchham lāgaṇīnī vel jarā dhīrethī
Ūnchī karīne ene vīnṭun
Sāg taṇā soṭā par ūghaḍatun ful jevun
Ful hajī kyānye nā dīṭhun

Ene mohī mohī bāndhyo men māhyarāmān
Mananā milanano moḍa

Piyu māro līlo lajāmaṇīno chhoḍa
Piyu māro līlo lajāmaṇīno chhoḍa
Piyu māro līlo lajāmaṇīno chhoḍa
līlo lajāmaṇīno chhoḍa


Source : સ્વર: હર્ષિદા રાવળ
ગીતઃ ભાસ્કર વોરા
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ