પોપટ મીઠું બોલે - Popaṭ Mīṭhun Bole - Lyrics

પોપટ મીઠું બોલે

મારા આંગણામાં પોપટ મીઠું બોલે
સીતા રામ સીતા રામ ધીમું બોલે

ગળે કાળો છે કાંઠલો ને લીલો લીલો રંગ
એની વાંકી ચાંચલડીનો લાલ લાલ રંગ

એ તો હીંચકે બેસીને ઝૂલા ઝૂલે
સીતા રામ સીતા રામ ધીમું બોલે

મારા આંગણામાં પોપટ મીઠું બોલે
સીતા રામ સીતા રામ ધીમું બોલે

એને પેરુ ભાવે ને લીલા મરચાં એ ખાય
એને ખાતો જોઈને મારું મનડું હરખાય

એ તો મસ્તીમાં આવી થૈ થૈ ડોલે
સીતા રામ સીતા રામ ધીમું બોલે

મારા આંગણામાં પોપટ મીઠું બોલે
સીતા રામ સીતા રામ ધીમું બોલે


Popaṭ Mīṭhun Bole

Mārā āngaṇāmān popaṭ mīṭhun bole
Sītā rām sītā rām dhīmun bole

Gaḷe kāḷo chhe kānṭhalo ne līlo līlo ranga
Enī vānkī chānchalaḍīno lāl lāl ranga

E to hīnchake besīne zūlā zūle
Sītā rām sītā rām dhīmun bole

Mārā āngaṇāmān popaṭ mīṭhun bole
Sītā rām sītā rām dhīmun bole

Ene peru bhāve ne līlā marachān e khāya
Ene khāto joīne mārun manaḍun harakhāya

E to mastīmān āvī thai thai ḍole
Sītā rām sītā rām dhīmun bole

Mārā āngaṇāmān popaṭ mīṭhun bole
Sītā rām sītā rām dhīmun bole

Source: Mavjibhai